Pierwsza strona
Warto wiedzieć


Hanna Kusiak
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJI W WIELKIEJ BRYTANII


2. Stanowiska pracy dla bibliotekarzy

2.1. Nazewnictwo

Spośród 460 ogłoszeń, wybranych przeze mnie losowo w Internecie w okresie od marca 1999 roku do marca 2000 roku, 127 dotyczyło stanowisk ściśle związanych z bibliotekarstwem.

Wśród najczęściej pojawiających się nazw określających stanowiska pracy dla bibliotekarzy pojawiają się: Assistant Librarian - 32 razy, Librarian i Cataloguer - po 13 razy i Library Assistant - 11 razy. Dalej znajdują się: Information Officer - 7 razy, Information Assistant i Senior Assistant Librarian - po 3 razy i Legal Services Librarian, Librarian and Information Officer, a także Senior Librarian, z których każde wystąpiło 2 razy.

Tylko 1 raz pojawiły się określenia takie, jak: Acquisitions Librarian, Archive and Information Manager, Assistant Archivist, Assistant Information Officer, Assistant Information Specialist, Assistant Librarian - Cataloguing, Branch Librarian, Corporate Librarian / Data Manager, Datasets Manager, Development Librarian, Film Archivist, Head Librarian, Head of Resources, Information Management Industrial Trainee, Information Manager, Information Resource Centre Manager, IT Helpdesk Position, Law Librarian, Legal Librarian, Legal Services Librarian, Librarian and Director of Information Services, Librarian Assistant, Library and Information Manager, Library Clerk, Library Researcher, Part Time Librarian, Part Time Library Assistant, Photo Library Assistant, Pre Library School - Library Clerk, Reader Services Librarian, Record Manager, Records Management Assistant / Archive Consultant, School Librarian, Senior Library Administrator, Support Lawyer Librarian, Systems Librarian, Tax Library Assistant i Temporary Librarian.

Można zauważyć, że większość z przytoczonych nazw oddaje przynajmniej częściowo zakres obowiązków na danym stanowisku. Niekiedy znajdują się w nich także informacje dotyczące tego, czy pracodawca szuka pracownika na czas nieokreślony, czy na tak zwany "kontrakt". Równocześnie można by pokusić się o zunifikowanie pewnych nazw, jak na przykład: zamiast Librarian Assistant mogłoby pojawić się popularne Assistant Librarian lub Library Assistant, natomiast Temporary Librarian może równie dobrze występować jako Part Time Librarian. Do jednej grupy mogą zaliczać się także Law Librarian i Legal Librarian.

2.2. Proponowane zarobki

Bibliotekarzy najczęściej poszukiwały firmy prawnicze. Oferowały one 29 stanowisk, co stanowi prawie 23 % całej grupy. Dziesięciu potencjalnym pracownikom proponowano kontrakty od 3 miesięcy do 1 roku, gdzie zarobki kształtują się od 6 do 12 funtów za godzinę. W przedziale do 20 tys. funtów rocznie znalazło się 9 ofert, tak samo, jak w przedziale od 21 do 30 tys. funtów rocznie. Powyżej 30 tys. funtów rocznie znalazła się tylko jedna oferta.

Biblioteki i agencje rządowe w tym samym okresie zgłaszały zapotrzebowanie na 15 pracowników. Agencje rządowe oferowały tylko etaty na czas określony: od 2 miesięcy do 1 roku, przy czym przeważały kontrakty trzy- lub czteromiesięczne (10 razy). Najczęściej poszukiwano Assistant Librarian (7 razy) i Cataloguer (4 razy). Zarobki kształtowały się od 8 do 13 funtów za godzinę. Aż w połowie ofert wynagrodzenie pozostawiono do negocjacji. Natomiast w bibliotekach 7 razy propozycja dotyczyła kontraktów od 8 tygodni do 1 roku przy zarobkach średnio 8 funtów za godzinę. 6 razy zaoferowano zarobki do 20 tys. funtów rocznie, a 2 razy od 21 do 25 tys. funtów rocznie.

12 ofert umieściły w Internecie w okresie zimowym brytyjskie szkoły wyższe, co stanowi niecałe 10 % . I tym razem proponowano więcej etatów na czas określony (8 razy) od 1 do 3 miesięcy, przy wynagrodzeniu od 7 do 9 funtów za godzinę. Trzykrotnie sugerowano pensję w granicach 17 do 20 tys. funtów rocznie. Na stanowisku Librarian and Director of Information Services zaoferowano 45 tys. funtów rocznie.

Firmy konsultingowe poszukiwały 9 pracowników, z czego jedna oferta proponowała 17 tys. funtów rocznie, a 5 ofert - od 20 do 25 tys. funtów rocznie. Trzykrotnie wystąpiły kontrakty. Jeden obejmował okres trzech miesięcy z zarobkami 7 funtów za godzinę, jeden - 4 lata, przy rocznym wynagrodzeniu 18 tys. funtów. Przy ostatnim kontrakcie proponowano od 6 do 7 funtów za godzinę, ale nie określono długości jego trwania.

Towarzystwa finansowe oferowały pracę bibliotekarzom ośmiokrotnie, przy czym połowa dotyczyła stanowisk Librarian, a druga połowa - Library Assistant. W przedziale płacowym do 20 tys. funtów rocznie znalazły się cztery oferty, a od 20 do 25 tys. funtów rocznie - dwie. Dwie ostatnie oferty dotyczyły umów na 3 i 5 miesięcy, z zarobkami odpowiednio 10 funtów za godzinę i "do negocjacji".

Organizacje charytatywne poszukiwały sześciu pracowników. Oferowały one osobie na stanowisku Assistant Librarian około 18 tys. funtów rocznie, a na stanowisku Record Manager od 25 do 29 tys. funtów rocznie. Cztery razy proponowały także kontrakty na okres 2 lub 3 miesięcy. Sygnalizowano zarobki 8 funtów za godzinę.

Organizacje medyczne zaproponowały 5 stanowisk pracy, z czego na trzech oferowano zarobki do 20 tys. funtów rocznie. Dwa pozostałe były to etaty na okres trzech miesięcy, gdzie zarobki wynosiły od 10 do 12 funtów za godzinę.

Firmy z branży mediów zaproponowały 4 stanowiska. W trzech przypadkach firmy chciały przyjąć pracowników na czas określony, jednak nie określiły one, na jak długo. W ofertach podano tylko wynagrodzenie, które wahało się od 6 do 8,5 funta za godzinę. Pozostałe dwie oferty dotyczyły posad Head Librarian i Archive and Information Manager. Dla pierwszej proponowana pensja wynosiła 25 tys. funtów rocznie, dla drugiej - od 27 do 30 tys. funtów rocznie.

Również mniej niż 5 razy pojawiły się oferty takich firm, jak: przedsiębiorstwa techniczno - inżynieryjne (4 razy), firmy farmaceutyczne (4 ), banki inwestycyjne (3), muzea (2), towarzystwo ubezpieczeniowe (1), wydawnictwo (1), ośrodek badania rynku (1) i agencja reklamowa (1).

W 65 % przypadków firmy te proponowały pracę na czas określony od 3 miesięcy do 2 lat, gdzie płace kształtowały się od 8 do 12 funtów za godzinę. Przy kontraktach dłuższych niż 1 rok wynagrodzenie pozostawiono do negocjacji. 25% propozycji płacowych znalazło się w przedziale do 20 tys. funtów rocznie. W jednym przypadku oferowano 25 tys. funtów rocznie, a w jednym - od 25 do 30 tys. funtów rocznie plus dodatkowe korzyści (służbowy samochód, telefon itp.)

Wśród ogłoszeń znalazły się i takie, w których firmy nie ujawniły z jakiej branży pochodzą. Dwukrotnie proponowały one roczne zarobki do 20 tys. funtów, trzykrotnie od 21 do 25 tys. funtów rocznie i po jednym razie powyżej 30 tys. funtów rocznie i umowę na czas określony.

Ponad 50 % ofert dotyczy umów kontraktowych. Jak wynika z powyższej analizy pracodawcy preferują zatrudnianie pracowników - bibliotekarzy na czas określony.

Kolejne 26 % propozycji pracy znalazło się w przedziale płacowym do 20 tys. funtów rocznie, co świadczy o tym, że specjaliści w dziedzinie bibliotekarstwa nie należą do najlepiej zarabiającej grupy zawodowej. Dziewiętnastu potencjalnych pracowników mogło liczyć na nieco lepsze zarobki - od 21 do 25 tys. funtów rocznie. Płace w granicach od 26 do 30 tys. funtów rocznie oferowano na 5,5 % proponowanych stanowisk. Tylko w nieco ponad 2 % ofert zakres obowiązków i odpowiedzialności wyceniono na ponad 30 tys. funtów rocznie.

W sumie 62 % ogłoszeń skierowanych do bibliotekarzy pochodziło z instytucji komercyjnych. Nieco ponad 34 % ofert pracy wystosowały instytucje kulturalno - oświatowe.

2.3. Wymagane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności

W ponad 55 % ogłoszeń pracodawcy wymagali od potencjalnych pracowników wykształcenia wyższego. Z tego w 47 ofertach podano wykształcenie wyższe w dziedzinie bibliotekarstwa, a w 21 przypadkach wymagano wykształcenia wyższego z zakresu bibliotekarstwa i / lub informacji naukowej. W 2 ofertach pracy wskazane było, acz nie wymagane, wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych.

Tylko nieco mniej ważnym od kwalifikacji zawodowych okazało się doświadczenie. Wymagało go 66 % pracodawców. Najczęściej wystarczał 1 rok, w ośmiu przypadkach należało legitymować się stażem pracy od 2 do 5 lat, a w jednym - 10 lat.

W 50 % przypadków przyszły pracobiorca musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w zakresie bibliotekarstwa. Chodziło tu między innymi o wcześniejszą pracę w bibliotece lub administrowanie biblioteką. Doświadczenie w tym zakresie nie zostało wpisane jako wymaganie w 5 ofertach, jednak było wskazane.

Kolejnym środowiskiem, w którym należało wykazać się wyrobieniem zawodowym, był sektor prawniczy. W 9 ogłoszeniach żądano właśnie tego rodzaju doświadczenia, w jednym było ono uważane za zaletę.

Pracowników z doświadczeniem w środowisku informacji ekonomicznej poszukiwały, po połowie, firmy z sektora prawniczego i finansowo - bankowego. W sumie było to 6 ofert.

Jeden raz pracodawcy poszukiwali osób z doświadczeniem farmaceutycznym, jak również: w zarządzaniu informacjami, w wyszukiwaniu informacji i w projektowaniu stron internetowych.

Tylko 5,5 % firm miało do zaoferowania pracę absolwentom, którzy właśnie ukończyli studia. Z tego w 4 przypadkach nie wymagano doświadczenia zawodowego, a w pozostałych doświadczenie w zakresie bibliotekarstwa było wskazane.

Poza wykształceniem i doświadczeniem duży nacisk kładziono na cały wachlarz umiejętności - praktycznej znajomości programów komputerowych, baz danych i serwisów informacyjnych, jak również pewnych cech osobowości.

Wśród 127 ogłoszeń 43 razy wymagano od przyszłych pracowników umiejętności katalogowania. Taki warunek stawiano oczywiście wszystkim chętnym, chcącym pracować na stanowisku Cataloguer. W 22 % ofert firmy, bądź instytucje poszukiwały osób ze znajomością IT czyli technologii informacyjnych, inaczej nazywanych również technikami operowania informacjami.

Znajomość źródeł informacji typu on-line, przez co rozumiano między innymi bazy danych i Internet, wystąpiła 28 razy, a znajomość źródeł elektronicznych - 18 razy. Jako osobne wymagania pojawiły się: siedemnastokrotnie umiejętność korzystania i poruszania się po Internecie i siedmiokrotnie znajomość baz danych (nie sprecyzowano jakich). Niektórzy pracodawcy określali bardzo dokładnie, znajomość jakich bazy danych jest wymagana od kandydatów. I tak: 14 razy wymieniono umiejętność korzystania z baz abstraktów, 7 razy pojawiła się znajomość prawniczej bazy danych Lexis Nexis, a sześciokrotnie potrzebowano pracowników ze znajomością bazy danych ekonomicznych i finansowych Reuters Business Briefing. Oprócz tego 5 razy wymagano umiejętności korzystania z baz danych, dotyczących różnych dziedzin, dostarczanych przez firmę Dialog.

Na 10 stanowisk szukano osób, które między innymi potrafią wyszukiwać informacje. Od takiej samej liczby kandydatów oczekiwano komunikatywności. W 9 ofertach umieszczono wymaganie znajomości serwisu informacyjnego o charakterze ekonomicznym i przemysłowym FT Profile. Również 9 razy wskazane było entuzjastyczne podejście do wykonywanej pracy. Prawie na 5 % proponowanych stanowisk pracy konieczna była umiejętność klasyfikowania. Tyle samo ofert zawierało praktyczną znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel, jako jeden z warunków przyjęcia do pracy. Po 5 razy wystąpiły w ogłoszeniach umiejętności: organizacyjne, interpersonalne, indeksowania, a także pracy indywidualnej i samodzielnego zorganizowania stanowiska pracy.

Od 5 kandydatów oczekiwano także znajomości pakietu MS Office, jak i pozytywnego i aktywnego podejścia do wykonywanej pracy. Cztery razy jako jedno z wymagań postawiono praktyczną znajomość edytora tekstu MS Word, a trzykrotnie – bazy danych MS Access. Jeśli chodzi o programy komputerowe, to dwukrotnie wymagano również umiejętności obsługi produktów firmy Lotus Notes, między innymi bazy danych i arkusza kalkulacyjnego. Dwie biblioteki, szkoła i firma konsultingowa poszukiwały pracowników, którzy znają zautomatyzowane i skomputeryzowane systemy biblioteczne. Umiejętność fakturowania pojawiła się w ogłoszeniach 4 razy. Tyle samo ogłoszeń zawierało warunek dalszego kształcenia się w dziedzinie związanej z informacją. Na 3 stanowiska poszukiwano osób z umiejętnością posługiwania się skanerem. Od takiej samej liczby przyszłych pracowników oczekiwano znajomości formatu MARC.

Organizacja charytatywna poszukiwała na stanowisko Librarian and Information Officer kandydata ze znajomością języka hiszpańskiego na tyle dobrą, by potrafił on w tym języku czytać i porozumiewać się. W innych dwóch ogłoszeniach również poszukiwano pracowników ze znajomością języka obcego. W tych przypadkach podano tylko, że ma to być język europejski. Dwukrotnie w ofertach znalazły się takie wymagania, jak: umiejętność pracy pod presją i w stresie, umiejętność działania w zespole, umiejętność kierowania grupą, znajomość języka HTML i orientowanie się w sposobach zarządzania wiedzą (tzw. KM). Tylko 1 raz wystąpiły umiejętności bibliotekarskie, umiejętność negocjacji i szybkie pisanie na maszynie. Ponadto również 1 raz oczekiwano od kandydatów: dyspozycyjności, otwartości i zdolności do szybkiego przyswajania sobie nowych informacji i procedur.

Wśród wszystkich wymaganych przez pracodawców umiejętności 13 % stanowią te, które mówią o wykorzystaniu i znajomości specjalistycznych baz danych i serwisów informacyjnych, a także o znajomości najczęściej stosowanych programów komputerowych. 14 % żądanych umiejętności to umiejętności czysto bibliotekarskie.

2.4. Zadania pracowników

Po przeprowadzeniu analizy 127 ogłoszeń, w grupie obowiązków pracowników w dziedzinie bibliotekarstwa znalazło się aż 56 pozycji.

Najczęściej pojawiającym się zadaniem (ponad 50 % ofert) było odpowiadanie na napływające pytania. Umieściło go w ogłoszeniach aż 95 % wszystkich pracodawców. W 36 ofertach znalazł się obowiązek prowadzenia biblioteki. Należał on do zakresu zadań w 75 % firm i instytucji. Ponad 23 % ogłoszeń zawierało zapewnienie usług informacyjnych.

19 razy firmy umieściły w swoich propozycjach pracy pomoc w administrowaniu biblioteką. Osiemnastu potencjalnych pracowników musiało liczyć się z tym, że będą współorganizować lub odpowiadać za kształcenie i podnoszenie wiedzy personelu i przygotowywanie materiałów szkoleniowych. Czternaście razy pracodawcy wpisali w zestaw zadań nabywanie publikacji i dokumentów.

Niecałe 10 % ofert zawierało obowiązek zamawiania czasopism i innych publikacji (w tym książek) i segregowanie dokumentów na półkach i w kartotekach. W 11 ogłoszeniach pojawiły się zadania: wprowadzania i zapisywania nowych danych, a także zaprojektowania, utworzenia, wdrożenia i eksploatacji lokalnej bazy danych. Dziesięć razy do zakresu odpowiedzialności przyszłych pracowników należał nadzór nad oprawą i włączaniem do archiwów. W 9 ofertach pracy umieszczono następujące obowiązki: zarządzanie bazą danych i nadzorowanie obiegu czasopism. W zakresie zadań 8 razy znalazły się: uaktualnianie bazy danych i dokumentacji, rozprowadzanie czasopism, utrzymanie zbioru czasopism, ocena nowych źródeł informacji, nadzorowanie i odpowiedzialność za członków personelu. Siedmiokrotnie wymagano od przyszłych pracowników zarządzania systemem wypożyczeń wewnątrzbibliotecznych, jak i zarządzania budżetem biblioteki. W 6 ogłoszeniach pojawił się obowiązek pomocy w administrowaniu usługami informacyjnymi. Tyle samo razy wystąpiło: promowanie usług, zarządzanie czasopismami i tworzenie, utrzymanie i uaktualnianie zawartości stron internetowych i intranetowych.

Pięć razy pracodawcy umieścili w ofertach pracy zadania: wyszukiwania informacji w trybie on-line i pisania raportów. Tyle samo przyszłych pracowników miało być odpowiedzialnych za żądanie zwrotu zaległości. Czterokrotnie w og>łoszeniach wystąpiło opracowywanie książek, a także kontrolowanie budżetu. W zakresie obowiązków 3 razy wymieniono: kierowanie działem, wyszukiwanie literatury, jak również szkolenie klientów i pomoc w korzystaniu z baz danych dostępnych w postaci elektronicznej i on-line.

Dziewięć zadań wystąpiło w zakresie obowiązków i odpowiedzialności dwukrotnie. Należą do nich: zapewnienie usług bibliotekarskich, rewidowanie dokumentów, nadzór nad zakupami, pisanie abstraktów, współpraca z dyrektorem, współpraca z innymi działami i personelem, tworzenie biuletynów, kierowanie usługami kserografii i reprografii, jak również rozwój i utrzymanie systemu informacyjnego. W ofertach pracy tylko 1 raz znalazły się następujący obowiązki: przeprowadzanie analiz, zarządzanie informacjami, zapewnienie dokładności i wysokiego poziomu danych, zbieranie, a także rozpowszechnianie informacji.

Do zadań osoby, którą chciało zatrudnić na stanowisku Library Assistant towarzystwo finansowe miało ponadto należeć zorganizowanie przechowywania i wyszukiwania raportów w formie elektronicznej i w formie wydruków. Równie rzadko (1) pojawiło się: monitorowanie wpływających dokumentów, rozszerzanie katalogu, robienie korekty, opracowywanie i wdrażanie nowych procedur, współpraca z innymi firmami, pisanie artykułów, wkład w rozwój programu nauczania i nadzorowanie powstawania katalogu on-line.

Oczywiste jest, że od zakresu obowiązków zawodowych w dużej mierze zależało wynagrodzenie. W przedziale płacowym ponad 30 tys. funtów rocznie znalazły się tylko trzy oferty. Praca na tych stanowiskach wiązała się jednak z dużą odpowiedzialnością. Wśród zadań znalazły się: prowadzenie biblioteki, nadzorowanie i odpowiedzialność za członków personelu, zarządzanie budżetem biblioteki, nadzór nad zakupami czy kierowanie działem.

Stanowiska, które znalazły się w grupie do 20 tys. funtów rocznie najczęściej wiązały się z niewielką liczbą obowiązków - od 3 do 5. I tak na przykład w jednej z ofert do zadań przyszłego pracownika miało należeć: odpowiadanie na napływające pytania, zamawianie czasopism i innych publikacji czy nadzór nad oprawą i włączaniem do archiwów.

Wśród wszystkich wymienianych przez pracodawców zadań przyszłych pracowników największą grupę stanowią zadania czysto bibliotekarskie. W sumie jest to 23,2 % wszystkich obowiązków.

2.5. Stanowiska pracy dla bibliotekarzy - tabele

Tabela 1

Zależność między rodzajem pracodawcy a wysokością płacy.

 

pracodawca

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

firma prawnicza

9

5

4

1

10

29

biblioteka

6

2

0

0

7

15

departament, agencja rządowa

0

0

0

0

15

15

szkoła

3

0

0

1

8

12

firma konsultingowa

1

5

0

0

3

9

towarzystwo finansowe

4

2

0

0

2

8

organizacja charytatywna

1

0

1

0

4

6

organizacja medyczna

3

0

0

0

2

5

media

0

1

1

0

2

4

przedsiębiorstwo techniczno-inżynieryjne

2

0

0

0

2

4

firma farmaceutyczna

0

0

0

0

4

4

bank inwestycyjny

0

1

1

0

1

3

muzeum

0

0

0

0

2

2

towarzystwo ubezpieczeniowe

0

0

0

0

1

1

wydawnictwo

1

0

0

0

0

1

ośrodek badania rynku

1

0

0

0

0

1

agencja reklamowa

0

0

0

0

1

1

pozostałe firmy, które nie ujawniły swojej branży

2

3

0

1

1

7

ilość ogłoszeń w danej grupie

33

19

7

3

65

127

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 2

Zależność między wymaganym wykształceniem i umiejętnościami a proponowaną wysokością zarobków.

 

wykształcenie i umiejętności

do 20

tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

wykształcenie – bibliotekarstwo

14

1

2

1

38+
1*zaleta

57

wykształcenie – informacja naukowa

6

10

2

1

12+
1*zaleta

32

wykształcenie w dziedzinie nauk ścisłych

0

0

0

0

2*zaleta

2

umiejętność katalogowania

11

2

2

0

28

43

znajomość źródeł informacji typu on-line

10

6

3

0

9

28

znajomość technologii informacyjnych (IT)

8+
1*zaleta

4

3

1

11

28

znajomość źródeł informacji elektronicznych

7

3

1

0

7

18

umiejętność korzystania i poruszania się po Internecie

7

3

2

0

4+
1*zaleta

17

umiejętność korzystania z baz abstraktów

2

4

4

0

4

14

umiejętność wyszukiwania informacji

0

0

2

1

7

10

komunikatywność

4

3

1

1

1

10

znajomość serwisu informacyjnego FT Profile

3

2

0

0

3+
1*zaleta

9

entuzjastyczne podejście do pracy

2

2

0

0

5

9

znajomość baz danych

4

1

1

0

1

7

znajomość prawniczej bazy danych Lexis Nexis

3

1

0

0

3

7

umiejętność klasyfikowania

0

0

2

0

4

6

znajomość programu MS Excel

5

0

0

0

1

6

znajomość bazy danych Reuters Business Briefing

2

2

0

0

2

6

umiejętności interpersonalne

1

2

0

0

2

5

umiejętności organizacyjne

3

1

1

0

0

5

umiejętność pracy indywidualnej i samodzielnego zorganizowania stanowiska pracy

1

0

0

0

4

5

umiejętność indeksowania

1

1

1

0

2

5

znajomość pakietu MS Office

0

0

0

0

5

5

znajomość baz danych firmy Dialog

1

0

0

0

2+
2*zaleta

5

pozytywne i aktywne podejście do pracy

0

0

4

1

0

5

umiejętność fakturowania

3

0

1

0

0

4

znajomość programu MS Word

3

0

0

0

1

4

znajomość zautomatyzowanych, skomputeryzowanych systemów bibliotecznych

0

0

0

0

4

4

chęć dalszego kształcenia na kierunku związanym z informacją

0

0

0

0

4

4

umiejętność posługiwania się skanerem

3

0

0

0

0

3

znajomość języka obcego

0

0

0

0

2+
1*zaleta

3

znajomość programu MS Access

1

0

0

0

2

3

wykształcenie i umiejętności

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

znajomość formatu MARC

0

0

0

0

3

3

zorientowanie na klienta

1

1

0

0

1

3

umiejętność pracy pod presją

0

1

0

0

1

2

umiejętność kierowania grupą

0

0

0

1

1

2

znajomość języka HTML

0

0

0

0

2

2

znajomość bazy danych i arkusza kalkulacyjnego Lotus Notes

1

0

0

0

1

2

zainteresowanie w zarządzaniu wiedzą (KM)

0

0

1

1

0

2

umiejętności negocjacyjne

0

1

0

0

0

1

umiejętności bibliotekarskie

0

0

0

0

1

1

umiejętność szybkiego pisania na maszynie

0

0

0

0

1

1

elastyczność i dyspozycyjność

0

0

0

0

1

1

otwartość

0

0

0

0

1

1

zdolność do szybkiego przyswajania sobie nowych informacji i procedur

0

0

0

0

1

1

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 3

Zależność między wymaganym doświadczeniem a proponowaną wysokością zarobków.

 

doświadczenie

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

doświadczenie w ogóle

14+
4*zaleta

6

4

0

21

49

w środowisku informacji ekonomicznej

0

2

1

1

2

6

w środowisku prawniczym

0

6

2+
1*zaleta

1

0

10

w środowisku farmaceutycznym

0

0

0

0

1

1

w zarządzaniu informacjami

0

0

0

1

0

1

w wyszukiwaniu informacji

0

0

0

1

0

1

w bibliotekarstwie

0

0

0

0

14+
1*zaleta

15

w projektowaniu stron internetowych

0

0

0

0

1

1

absolwent wyższej uczelni

3

0

0

0

4

7

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń

Tabela 4

Zależność między zadaniami pracowników a oferowaną płacą.

 

zadania pracowników

do 20 tys. funtów rocznie

21-25 tys. funtów rocznie

26-30 tys. funtów rocznie

ponad 30 tys. funtów rocznie

umowy na czas określony

razem

odpowiadanie na pytania

25

9

3

0

27

64

prowadzenie biblioteki

8

7

2

3

16

36

zapewnienie usług informacyjnych

3

11

3

1

12

30

pomoc w administrowaniu biblioteką

7

5

0

0

7

19

kształcenie i podnoszenie wiedzy personelu, przygotowywanie materiałów szkoleniowych

6

5

3

0

4

18

nabywanie dokumentów

5

2

1

0

6

14

zamawianie czasopism i innych publikacji

10

0

0

0

0

12

segregowanie dokumentów na półkach i w kartotekach

8

0

0

0

4

12

wprowadzanie i zapisywanie nowych danych

3

1

0

0

7

11

utworzenie, wprowadzenie w życie i utrzymanie lokalnej bazy danych

4

4

2

0

1

11

nadzór nad oprawą i włączaniem do archiwów

8

0

0

0

2

10

zarządzanie bazą danych

2

1

2

0

4

9

nadzór nad obiegiem czasopism

7

0

0

0

2

9

uaktualnianie bazy danych i dokumentacji

5

3

0

0

0

8

rozprowadzanie czasopism

8

0

0

0

0

8

utrzymanie zbioru czasopism

2

2

0

0

4

8

ocena nowych źródeł informacji

0

3

4

0

1

8

nadzorowanie i odpowiedzialność za członków personelu

0

1

2

1

4

8

zarządzanie systemem wypożyczeń wewnątrzbibliotecznych

2

0

0

0

5

7

zarządzanie budżetem biblioteki

2

1

1

2

1

7

pomoc w administrowaniu usługami informacyjnymi

1

1

0

0

4

6

zarządzanie czasopismami

0

1

0

0

5

6

promowanie usług

2

2

0

1

1

6

tworzenie, utrzymanie i uaktualnianie zawartości stron internetowych i intranetowych

0

1

0

0

5

6

wyszukiwanie informacji w trybie on-line

0

1

0

0

4

5

żądanie zwrotu zaległości

5

0

0

0

0

5

pisanie raportów

1

1

0

0

3

5

opracowywanie książek

3

0

0

0

1

4

kontrola budżetu

1

2

1

0

0

4

kierowanie działem

0

0

0

3

0

3

wyszukiwanie literatury

0

0

0

0

3

3

szkolenie klientów i pomoc w korzystaniu z baz danych w postaci elektronicznej i on-line

2

0

1

0

0

3

zapewnienie usług bibliotekarskich

0

0

2

0

0

2

rewidowanie dokumentów

0

0

0

0

2

2

nadzór nad zakupami

0

0

1

1

0

2

pisanie abstraktów

0

0

0

0

2

2

współpraca z dyrektorem

1

0

0

0

1

2

współpraca z innymi działami i personelem

0

1

1

0

0

2

tworzenie biuletynów

1

0

0

0

1

2

kierowanie usługami kserografii i reprografii

2

0

0

0

0

2

rozwój i utrzymanie systemu informacyjnego

0

2

0

0

0

2

przeprowadzanie analiz

0

1

0

0

0

1

zarządzanie informacjami

0

0

0

1

0

1

zbieranie informacji

0

0

1

0

0

1

rozpowszechnianie informacji

0

1

0

0

0

1

zapewnienie dokładności i wysokiego poziomu danych

0

0

0

0

1

1

organizowanie przechowywania i wyszukiwania raportów w formie elektronicznej

1

0

0

0

0

1

organizowanie przechowywania i wyszukiwania raportów w formie wydruków

1

0

0

0

0

1

monitorowanie wpływających dokumentów

1

0

0

0

0

1

utrzymanie i rozszerzanie katalogu

0

0

0

0

1

1

robienie korekty

0

0

0

0

1

1

opracowywanie i wdrażanie nowych procedur

1

0

0

0

0

1

współpraca z innymi firmami

0

0

0

1

0

1

pisanie artykułów

0

1

0

0

0

1

wkład w rozwój programu nauczania

1

0

0

0

0

1

nadzorowanie powstawania katalogu on-line

0

0

0

0

1

1

Opracowanie własne na podstawie ogłoszeń


Początek strony   |  Spis treści   |  Poprzednia strona   |   Następna strona