Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich
Powrót


 Historia gruntów fundacyjnych

 Działania TPBR

 Aktualności

 Akcje publiczne

 Zarząd
61-763 Poznań, ul. Wroniecka 14, tel. 855-12-44

Kandydaci do Sejmu i Senatu o Bibliotece

DZIAŁANIA TPBR

  1. Towarzystwo sformułowało i przedstawiło na konferencji prasowej 14. 07. 2000 r. własną koncepcję rozbudowy i funkcjonowania Biblioteki Raczyńskich.
  2. W lipcu 2000 r. Komisja Kultury i Sztuki Rady Miasta przedstawiła Zarządowi Miasta propozycję wywłaszczenia TP SA z historycznego gruntu na cele użyteczności publicznej. Doprowadziło ono do wstrzymania umowy notarialnej między Zarządem Miasta a TP SA (proj. umowy zob. "Gazeta Wyborcza" z dn. 24/25 06. 2000 r. s.9). Radni podkreślali , że nie wyobrażają sobie, by w umowie notarialnej znalazła się podobna niezręczność jak podpis prezydentów pod czymś, w czym jest mowa o tym, że historyczny teren Biblioteki jest własnością Telekomunikacji.
  3. Towarzystwo wystąpiło do Rady i Zarządu Miasta o zaplanowanie w budżecie na 2001 r. i w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środków na wywłaszczenie TP SA i rozbudowę Biblioteki.
  4. Członkowie Towarzystwa odbyli spotkania z klubami radnych, mające na celu pozyskanie ich aprobaty dla ww. projektów. W efekcie tego na sesji budżetowej w grudniu 2000 r. radni przyznali 200. tys. zł na ekspertyzę dotyczącą możliwości rozbudowy Biblioteki.
  5. Zarząd Miasta nie umieścił jednak w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na potrzeby rozbudowy Biblioteki Raczyńskich żadnych środków, a proponowana przez klub SLD poprawka gwarantująca pieniądze na rozbudowę Biblioteki nie uzyskała większości głosów radnych.
  6. Prezydent R. Grobelny sprzeciwił się wywłaszczeniu TP SA twierdząc, iż biblioteka nie jest dobrem publicznym (sic!). Przeczy temu opinia prawna, wydana na prośbę członków Komisji Kultury przy współpracy Towarzystwa, prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego i prof. dr. hab. Marka Szewczyka z dn. 19.12.2000 r. stwierdzająca: że wywłaszczenie gruntu niezbędnego na cele rozbudowy Biblioteki Raczyńskich jest wywłaszczeniem na cele publiczne zarówno w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. jak i w świetle Konstytucji R.P.
To orzeczenie prawnie ugruntowuje zabiegi Towarzystwa o odzyskanie historycznych działek. Prezydentowi Miasta daje zaś kilka sposobów rozwiązania tej sytuacji:
  • przyznanie TP SA parcel zamiennych w innym miejscu miasta;
  • wstawienie do zamiany filii Biblioteki przy Św. Marcinie z dużym przyległym terenem;
  • odkupienie przez miasto przywłaszczonych działek;
  • wywłaszczenie przez prezydenta miasta jako starosty grodzkiego obecnego użytkownika parcel (TP SA nie dopełniła umowy przed ośmiu laty).
Wszystkie te możliwości zostały poparte odpowiednimi analizami prawnymi, które zostały przedstawione prezydentowi R. Grobelnemu.