Pierwsza strona
KronikaSprawozdanie ze spotkania w sprawie NUKat-u
w dniu 8 listopada 2000


W środę 08.11.2000 odbyło się w BUW-ie spotkanie z p. Anną Paluszkiewicz w sprawie centralnego katalogu NUKat. Udział w tym spotkaniu wzięły osoby reprezentujące m. in. biblioteki Horizonowe. (Przedstawiciele bibliotek VTLS odbyli taką konferencję kilka dni wcześniej.)

Pani Paluszkiewicz omawiała założenia podstawowe centralnego katalogu, wymieniając następujące funkcje jakie pełnić będzie NUKat :
 1. CKHW,
 2. źródło rekordów dla rozwiniętych haseł przedmiotowych,
 3. źródło rekordów bibliograficznych (zarówno źródło rekordów nowych, jak i zmodyfikowanych).
NUKat pełnić będzie także funkcję źródła informacji o zasobach bibliotek w postaci katalogu centralnego (w przyszłości możliwe będzie wykorzystanie w tym celu katalogu wirtualnego).
Następnie poruszany był temat warunków niezbędnych do tego, aby katalog centralny mógł prawidłowo funkcjonować :
 • rekordy khw muszą pochodzić z jednego źródła,
 • rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych muszą pochodzić z jednego źródła i być identyfikowane za pomocą numerów kontrolnych,
 • numery kontrolne rekordów znajdujących się w bazie NUKat muszą identyfikować rekordy utworzone dla tych samych dokumentów w bazach lokalnych (uniemożliwi to zagranie rekordu w bazie lokalnej przez nieodpowiedni rekord z bazy centralnej ; dzięki identyczności numerów kontrolnych możliwe będzie uzyskiwanie informacji o statusie dokumentu - po przełączeniu się do bazy lokalnej - bez konieczności powtórzenia wyszukiwania w bazie lokalnej).
Przed bibliotekami, które będą uczestniczyły w centralnym katalogu stoją następujące zadania:
 1. Opracowanie harmonogramu prac na rok 2001
 2. Opracowanie procedur postępowania w okresie poprzedzającym zapoczątkowanie bazy NUKat
   a. rozwinięte hasła przedmiotowe
   • opracowanie sposobu rozróżniania rekordów dla haseł przedmiotowych z KABA od rekordów dla rozwiniętych haseł przedmiotowych utworzonych jedynie w celu użycia w rekordach bibliograficznych,
   • załadowanie do CKHW rozwiniętych haseł przedmiotowych z bazy CKTCz (sprawdzić, czy te rekordy mają 008/11=z, jeżeli nie, to uzupełnić),
   • stopniowe ładowanie rekordów dla haseł rozwiniętych z katalogów lokalnych ; do rekordów tych należy dodać numer kontrolny oraz 008/11=z ; po załadowaniu partii haseł pochodzących z jednej bazy lokalnej przekazać rekordy jako poprawione ( w ten sposób rekordy w bazach lokalnych będą indentyfikowane tymi samymi numerami kontrolnymi).
   b. ustalenie optymalnej kolejności ładowania rekordów bibliograficznych do
   bazy centralnej
  Wygenerowanie plików zawierających numery kontrolne rekordów bibliograficznych z baz lokalnych i odpowiednia analiza zawartości tych plików.
 3. Zainicjowanie pracy w grupach roboczych
   - ds. ujednolicenia zasad katalogowania,
   - ds. procedur postępowania przy początkowym ładowaniu danych do katalogu centralnego oraz przy bieżącym wprowadzaniu i przejmowaniu danych,
   - ds. bazy tymczasowej.
 4. Opracowanie procedur ładowania rekordów bibliograficznych do bazy NUKat
   a. ładowanie danych z bazy CKHW i katalogu BUW
   b. ładowanie rekordów o numerach kontrolnych, które są już w bazie centralnej
   c. ładowanie rekordów o numerach kontrolnych, których nie ma w bazie centralnej
   d. ładowanie rekordów do bazy tymczasowej.
 5. Opracowanie procedur wprowadzania danych online oraz przejmowania danych do baz lokalnych.
  Większość z uczestników spotkania zgłosiła akces do pracy w grupie roboczej, zajmującej się ujednolicaniem zasad katalogowania, natomiast niewiele osób zainteresowało się pracami grupy ds. procedur. Trzecia grupa pozostała jeszcze bez obsady. ( W zespołach będą uczestniczyli również "VTLS-owcy").

  (Oprac. Gabriela Klapczyńska)


  Początek strony