Pierwsza strona
Warto wiedzieć

Anna Blażewicz

TECHNOLOGICZNE ASPEKTY DOSTĘPU DO INFORMACJI W ŚRODOWISKU ELEKTRONICZNYM


ROZDZIAŁ ÓSMY

WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

Biblioteki cyfrowe w naturalny sposób mogą wspomóc nauczanie i dostęp do dużej ilości informacji dla szerokiego grona użytkowników, niezależnie od wieku czy stopnia naukowego. Ułatwiają one współdzielenie danych i szybką wymianę informacji poprzez pocztę elektroniczną. By jednak mogły powstawać, potrzebna jest odpowiednia znajomość potrzeb i preferencji użytkowników.
Projekt biblioteki cyfrowej jest przedsięwzięciem trudnym, wymagającym od projektantów znajomości najnowszych osiągnięć technologicznych a także struktury danych bibliotecznych. Ponadto jego złożoność zależy od liczby użytkowników i ilości zasobów, jakie będą dostępne w danej bibliotece. Projekt taki musi rozwiązywać zagadnienia związane z prawami autorskimi w tym zawieranie umów licencyjnych z poszczególnymi wydawcami. Pozytywnym zjawiskiem kształtującym się dopiero w Polsce jest zawieranie umów pomiędzy bibliotekami w celu umożliwiania użytkownikom większego dostępu do informacji.
Kolejne wyzwania stojące przed projektantami to określenie optymalnej struktury danych, metody ich wyszukiwania oraz przepustowości sieci, tak by użytkownicy biblioteki nie byli zniechęceni zbyt długim czasem oczekiwania na wynik swoich zapytań. Ważne jest także zapewnienie im dogodnego dostępu do drukarek, ponieważ większość użytkowników jeszcze ciągle korzysta z materiałów papierowych i jest do nich przyzwyczajona.
Oprócz powyższych czynników istotny jest także wybór odpowiedniego oprogramowania biblioteki a także nośników archiwizacji danych, dostosowanych do przechowywanych danych.
Niniejsza praca jest propozycją projektu biblioteki cyfrowej udostępniającej zasoby studentom i wykładowcom poznańskiego środowiska akademickiego. Powinna ona także udostępniać zasoby wszystkim innym, którzy są jej członkami. Projekt powstał przy uwzględnieniu najnowszych technologii a także w oparciu o wnioski z projektów przeprowadzanych na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są przeprowadzane w USA, ponieważ w tym kraju biblioteki cyfrowe rozwijają się w największym tempie. Oprócz opisanych powyżej problemów w pracy rozważono również zagadnienia związane z zarządzaniem danymi, czyli wyborem odpowiedniego systemu operacyjnego, systemu bibliotecznego, a także serwera WWW. Zaproponowano także formaty przechowywanych dokumentów, parametry ich skanowania i metodę wyszukiwania obrazu i tekstu w danej bibliotece oraz w innych, zdalnych ośrodkach informacyjnych. Projekt zawiera również propozycję zabezpieczenia danych i bezpiecznego dostępu a także propozycję infrastruktury sieciowej z uwzględnieniem konkretnych urządzeń sieciowych.
Omawiany projekt stanowi przykład biblioteki cyfrowej, uwzględniający specyfikę rozważanego środowiska. Można go oczywiście rozszerzyć uwzględniając typ przechowywanych informacji, rodzaj i ilość użytkowników z niej korzystających a także zasięg, jaki ma obejmować.
Biblioteki cyfrowe są nową dziedziną, wymagającą dużych nakładów badawczych. Istniejące rozwiązania będą stopniowo ulepszane wraz z rozwojem technologii. Nowe wyzwania dla bibliotek stanowią coraz większe rzesze użytkowników, stopniowo zwiększające się zasoby informacji, a także zarządzanie i wyszukiwanie rozproszonych danych.

Początek strony  |   Spis treści   |   Poprzednia strona