Pierwsza strona
KronikaZałącznik 1

Szacunkowe koszty uruchomienia jednostki zarządzającej NUkat

 

Nazwa

Cena w dolarach

Źródło finansowania

Jednostka centralna z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym

145 000 USD

 

Stacje robocze

80 000 USD

 

Serwer sieciowy i system bezpieczeństwa

50 000 USD

 

System tworzenia kopii zabezpieczających

30 000 USD

 

Specjalistyczne oprogramowanie do obsługi katalogu centralnego wraz z opłatą za użytkowanie przez 5 lat

380 000 USD

 

RAZEM

685 000USD

FUNDACJA MELLONA

Usługi

25 000 USD

 

RAZEM

25 000 USD

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

Meble, sprzęt biurowy, przygotowanie pomieszczeń

125 000 zł

 

RAZEM

125 000 zł

LIBRARIUS
MKiS

Załącznik 2

Szacowane roczne koszty eksploatacji i utrzymania jednostki zarządzającej NUkat


   

USD

1.

Fundusz płac

   
 

Średnia płaca:

1 650 x 40 x 12 =

 

1 650

792 000

 

Pochodne od funduszu płac (48%) =

 

380 160

 

Razem 792 000 + 380 160 =

 

1 172 160

2.

Sprzęt i oprogramowanie

   
 

Opłaty serwisowe za oprogramowanie biblioteczne, poczynając od szóstego roku realizacji projektu (10% od kwoty 380 000 USD)

 

38 000

133 000

 

Opłaty serwisowe za oprogramowanie

niebiblioteczne (8% od kwoty 195 000 USD)

 

15 600

54 600

 

Niezbędne modyfikacje sprzętu

 

35 000

 

Razem

53 600

222 600

3.

Opłaty telekomunikacyjne, materiały eksploatacyjne, delegacje i szkolenia oraz rezerwa na nie przewidziane wydatki

 

 

150 000

 

Ogółem rocznie

 

1 544 760

Załącznik 3

RAMOWY HARMONOGRAM PRAC

I ETAP
Kwiecień - Wrzesień 1998

Faza przygotowań (przed przyznaniem grantu)

 1. powołanie i prace Zespołu Koordynacyjengo i podzespołów roboczych ds.:
  1. ujednolicenia zasad katalogowania i organizacji procesu wprowadzania danych do katalogu centralnego,
  2. opracowania rzeczowego
  3. ustalenia możliwości komunikacji i sposobów wymiany danych pomiędzy systemami,
  4. ustaleń formalno-prawnych i finansowych
 2. opracowanie, na podstawie materiałów zgromadzonych przez podzespoły robocze, wniosku do Fundacji Mellona

II ETAP

Październik 1998 - Styczeń 1999

Faza oczekiwania na decyzję Fundacji Mellona

 1. sformułowanie szczegółowych wymagań wobec systemu do obsługi Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego
 2. starania o granty w innych instytucjach krajowych i zagranicznych
 3. kontynuacja prac podjętych przez podzespoły robocze
 4. ustalenia organizacyjno-prawne
 5. promocja projektu

III ETAP

1999 - 2000

Faza zakupu i testów (po przyznaniu grantu)

 • negocjacje i podpisanie kontraktów
 • powołanie jednostki zarządzającej Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKat)
 • zakup sprzętu i oprogramowania
 • implementacja systemu
 • przetestowanie modułu katalogu centralnego (testowe przeładowanie ckhw, przeładowanie fragmentu dowolnej bazy lokalnej, przetestowanie wszelkich opracowanych procedur)

IV ETAP

2000 - 2001

Faza pełnego uruchomienia katalogu centralnego

 • opracowanie szczegółowego harmonogramu prac związanych z tworzeniem bazy danych
 • załadowanie danych do bazy centralnej
 • stopniowe włączanie się bibliotek do czynnego udziału w katalogu centralnym

* * *

Uwaga: W Ramowym Harmonogramie Prac nie uwzględniono różnego typu szkoleń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania NUKatZałącznik 4

Lista bibliotek sygnatariuszy projektu

Bydgoszcz (Horizon)
Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Gdańsk (VTLS)
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

Kraków (VTLS)
Biblioteka Akademii Ekonomicznej
Biblioteka Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych
Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej
Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Lublin (VTLS)
Biblioteka Główna Akademii Rolniczej
Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Łódź (Horizon)
Biblioteka Akademii Medycznej
Biblioteka Akademii Muzycznej
Bibliote
ka Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej
Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Wojskowej Akademii Medycznej im. Gen. H. Szareckiego
Biblioteka W
yższego Seminarium Duchownego
Biblioteka Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego

Olsztyn (Horizon)
Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej

Poznań (Horizon)
Biblioteka
Akademii Ekonomicznej
Biblioteka Akademii Rolniczej
Biblioteka Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego
Biblioteka Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego
Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych
Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckie
go
Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Biblioteka Oddziału Poznańskiego Polskiej Akademii Nauk
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego
Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Biblioteka Rac
zyńskich

Toruń (Horizon)
Biblioteka Główna Uniwersytetu Im. M. Kopernika

Warszawa (INNOPAC, VTLS)
Biblioteka Narodowa (INNOPAC)
Biblioteka Uniwersytecka (VTLS)
Centrum Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych Biblioteki Uniwersyteckiej (VTLS)

Wrocław (VTLS)
Biblioteka Uniwersytecka
Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich