Pierwsza strona


Porozumienie


o współpracy uczelni i placówek naukowych zwanych dalej instytucjami,

wykorzystującymi system Horizon do automatyzacji procesów bibliotecznych

zawarte w dniu 21 listopada 1997 roku

ze zmianami z dnia 10 września 1998 roku.Porozumienie zostało zawarte pomiędzy:

 • Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Akademia Medyczną w Łodzi, Wojskową Akademią Medyczną im. gen. H. Szareckiego w Łodzi, Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego, Akademią Muzyczną w Łodzi, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Filmową w Łodzi, Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Łodzi im. Marszałka J. Piłsudskiego- reprezentowanymi przez dr Jana Janiaka;

 • Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Akademią Rolniczą w Poznaniu, Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, Akademią Medyczną im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademią Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Akademią Muzyczną im. J. Paderewskiego w Poznaniu, Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu, Polską Akademią Nauk - Oddział w Poznaniu, Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk, Biblioteką Raczyńskich - reprezentowanymi przez dr Jana Andrzeja Nikischa;
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu reprezentowanym przez mgr Marię Śliwińską;
 • Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie reprezentowaną przez mgr Teresę Łagodzińską-Małyszko;
 • Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy reprezentowaną przez mgr Marię Czarnecką.

Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków i zasad współpracy sygnatariuszy umowy dla zapewnienia właściwego wykorzystania i rozwoju posiadanego systemu Horizon.

§ 1

Porozumienie otrzymuje nazwę "Biblioteka z Horyzontem".

§ 2

Celem Porozumienia jest wzajemna pomoc w zakresie automatyzacji bibliotek, poprzez realizację niżej wymienionych zadań oraz nowych, pojawiających się w trakcie realizacji Porozumienia:

 1. współpraca przy egzekwowaniu od dostawców systemów komputerowych podpisanych umów i wprowadzania ustalonych rozwiązań, korekt, nowych funkcji systemów itp.;
 2. prowadzenie wspólnego katalogowania w celu wyeliminowania powielania tych samych czynności w wielu bibliotekach i szybkiego utworzenia dużego banku danych dla naszych środowisk, służącego m.in. do katalogowania, melioracji i wypożyczeń międzybibliotecznych;
 3. współpraca z innymi zespołami, w szczególności z konsorcjum bibliotek VTLS;
 4. organizacja szkoleń bibliotekarzy i administratorów systemu;
 5. utrzymanie wspólnych baz danych;
 6. koordynacja prac związanych z retrospektywną konwersją;
 7. koordynacja prac związanych z bibliotekami elektronicznymi;
 8. współdziałanie przy zdobywaniu funduszy dla realizacji wspólnych celów.

§ 3

1. Rada Porozumienia składa się z dyrektorów (lub ich uprawnionych przedstawicieli), bibliotek - uczestników Porozumienia oraz przedstawicieli lokalnych konsorcjów bibliotecznych.

2. Rada wyłania Przewodniczącego Rady, który upoważniony jest do reprezentowania interesów sygnatariuszy.

§ 4

Dla bieżącej koordynacji realizacji Porozumienia Rada powołuje siedmioosobowy Zespół Koordynacyjny zwany dalej Zespołem.

§ 5

1. Zadaniem Rady jest:

a) ustalanie kierunków i form współpracy w ramach Porozumienia,

b) zatwierdzanie planów oraz przyjmowanie sprawozdań z realizacji umów przez Zespół,

c) wspomaganie radą Zespołu,

d) ocena pracy Zespołu,

e) powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków Zespołu,


2. Rada ustala tryb pracy Rady.

3. Decyzje w Radzie podejmowane są zwykłą większością głosów.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok.


§ 6

1. Zespół realizuje postanowienia Rady w sprawach wymienionych w paragrafie 2.

2. Zespół przedstawia Radzie do zatwierdzenia:

a) podział obowiązków pomiędzy członków Zespołu,

b) plan pracy,

c) preliminarz kosztów działania Zespołu oraz planowanych poczynań.

§ 7

1. Od decyzji Zespołu przysługuje uczestnikom Porozumienia (wskazanym przez nich pełnomocnikom) prawo odwołania się do Rady.

2. Rada oraz Zespół mogą powoływać do rozwiązania określonych problemów zespoły robocze, ustalając zakres i formę ich działania.


§ 8

1. Ponoszone koszty wspólne, związane z realizacją Porozumienia, pokrywane będą przez sygnatariuszy z celowych dotacji MEN ,KBN, i in.

2. Plan kosztów oraz jego realizacja podlegają ocenie Rady.


§ 9

1. Porozumienie obowiązuje od chwili podpisania przez wszystkich sygnatariuszy.

2. Do Porozumienia mogą być włączone nowe instytucje, jeśli uzyskają one pozytywną opinię Rady.

3. Uczestnik może odstąpić od Porozumienia po trzech miesiącach od chwili zgłoszenia takiego wniosku do Rady.

 

Sygnatariusze Porozumienia:

dr Jan Janiak

dr Jan Andrzej Nikisch

mgr Maria Śliwińska

mgr Teresa Łagodzińska-Małyszko

mgr Maria CzarneckaPoczątek strony | Powrót