Pierwsza strona
Przedstawiamy biblioteki

Historia

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu istnieje od r. 1952. Powstała na bazie księgozbioru dawnej Biblioteki Wydziału Lekarskiego, utworzonej w 1947 r. Do 1984 r. Biblioteka Główna zlokalizowana była na jednej kondygnacji budynku przy ul. Sierocej 10, od 1985 r. prowadzi działalność we własnym budynku przy ul. Parkowej 2. Jest to obiekt historyczny, wybudowany jako pawilon na Powszechną Wystawę Krajową w 1920 roku, położony w sąsiedztwie Palmiarni. W okresie powojennym znajdowała się w nim przez długie lata stołówka akademicka. Po częściowej adaptacji, dokonywanej w trudnych osiemdziesiątych, przystosowano go na potrzeby Biblioteki. Prace adaptacyjne wewnątrz budynku ukończone zostały dopiero w 1997 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z programu LIBRARIUS Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki. W efekcie Biblioteka uzyskała bardzo potrzebną salę seminaryjną i odpowiednie pomieszczenia na pracownie biblioteczne. W roku 1998 przeprowadzone zostały prace remontowe w holu głównym i Wypożyczalni, która przystosowana została do pracy w systemie HORIZON.

System biblioteczno-informacyjny

Od początku istnienia Biblioteka Główna posiadała rozbudowaną sieć bibliotek zakładowych. Aktualnie system biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzą: Biblioteka Główna z dwiema filiami oraz 27 bibliotek zakładowych. Wśród nich znajdują się 2 biblioteki wydziałowe: Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu, jedna biblioteka instytutowa oraz 24 biblioteki katedr, klinik, zakładów i studiów. Są to biblioteki różnej wielkości: w zależności od obsługiwanego terenu dysponują od kilku do kilkunastu tysiącami woluminów.

Kadry biblioteczne

Biblioteka Główna dysponuje 32 etatami bibliotekarskimi. Oprócz tego 5 osób na etatach bibliotecznych pracuje w systemie biblioteczno-informacyjnym (4 osoby w filiach i 1 osoba w Bibliotece Wydziału Farmacji). Biblioteka zatrudnia 1 bibliotekarza dyplomowanego, 14 pracowników ze statusem dydaktycznym (8 kustoszy i 6 starszych bibliotekarzy), 5 dokumentalistów i 14 pracowników służby bibliotecznej (bibliotekarze, młodsi bibliotekarze i magazynierzy biblioteczni) oraz 2 niepełnozatrudnionych informatyków.

Zbiory

Zbiory Biblioteki obejmują wydawnictwa z zakresu medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych: biologii, chemii, fizyki, genetyki, higieny, psychologii klinicznej, socjologii medycznej, rehabilitacji itp. Stan księgozbioru na 31 III 2000 wynosi 328 773 jednostek inwentarzowych, w tym 272 940 wydawnictw zwartych i 46 736 wydawnictw periodycznych. Biblioteka posiada w swoich zbiorach 491 starodruków oraz ponad 6 000 dysertacji. W bieżącej prenumeracie znajduje się 471 tytułów czasopism w wersji drukowanej, w tym 249 czasopism polskich i 222 czasopisma zagraniczne. Ponadto Biblioteka posiada dostęp do ponad 400 czasopism elektronicznych w wersji pełnotekstowej.

Zbiory Biblioteki powiększają się co roku o około 5000 woluminów. Biblioteka Główna prowadzi gromadzenie centralne dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. Podstawowym źródłem pozyskiwania dokumentów jest zakup i prenumerata, które pozwalają na planowe uzupełnianie księgozbioru. Przy zakupie uwzględniane są dezyderaty pracowników naukowo-badawczych Uczelni. Innym źródłem powiększania zbiorów jest wymiana. Biblioteka przejmuje też część wydawnictw medycznych otrzymywanych w formie egzemplarza obowiązkowego przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Znaczny odsetek nabytków stanowią dary od wydawców, organizacji zagranicznych oraz od osób prywatnych. W formie darów Biblioteka najczęściej uzyskuje materiały zjazdowe i czasopisma. Jesienią ubiegłego roku Biblioteka uzyskała wyjątkowo wartościowy dar ponad 400 tytułów nowych książek medycznych wydawców amerykańskich od Kongresu Polonii Amerykańskiej. Informacja o ciekawszych nowych nabytkach zamieszczana jest na stronach WWW Biblioteki.

Opracowanie

Biblioteka Główna prowadzi ewidencję i opracowanie centralne księgozbioru dla całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni. W latach 1994-1997 opracowanie katalogowe odbywało się w polskim programie bibliotecznym SOWA, od roku 1998 prowadzone jest w systemie HORIZON. Zdecydowana większość rekordów bibliograficznych tworzona jest przez pracowników naszej Biblioteki z powodu braku możliwości przejmowania opisów dokumentów medycznych z innych bibliotek. Do opracowania rzeczowego wykorzystywana jest kartoteka haseł wzorcowych Medical Subject Headings (MeSH) wzbogacona o polskie odpowiedniki oryginalnych terminów angielskich. Kartoteka ta została opracowana i zaimplementowana do systemu HORIZON przez naszą Bibliotekę w roku 1998 i podlega bieżącej aktualizacji. Korzysta z niej również Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi.

Baza katalogowa zawiera ponad 20000 opisów bibliograficznych wydawnictw książkowych nabytych po1990 r., w tym całość aktualnie użytkowanych materiałów dydaktycznych, a także część ponownie opracowanych zasobów archiwalnych. Baza katalogowa obejmuje również blisko 2000 rekordów bibliograficznych czasopism ukazujących się po 1945 r. wraz z zasobami każdego tytułu, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Głównej.

Katalog jest dostępny on-line.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie prezencyjne

Wszystkie czasopisma, większość nowych nabytków książkowych oraz podręczny księgozbiór dydaktyczny udostępniane są tylko na miejscu. W Czytelni Naukowej udostępniane są czasopisma, wydawnictwa naukowe i informacyjne (słowniki, encyklopedie, bibliografie itp.), natomiast w Czytelni Studenckiej materiały dydaktyczne, wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe.


Statystyka czytelń za rok 1999 przedstawia się następująco:


Czytelnia Naukowa

Liczba odwiedzin
28.832
Liczba udostępnionych czasopism
33.980
Liczba udostępnionych książek
1.669
Liczba udostępnionych zbiorów specjalnych
175
Liczba udzielonych informacji
10164


Czytelnia Studencka

Liczba czytelników
7668
Liczba udostępnionych książek
10744

Wypożyczalnia


Wypożyczalnia miejscowa

Od października 1998 roku Wypożyczalnia Biblioteki pracuje w systemie HORIZON, w którym zarejestrowanych jest 4069 czytelników. Liczba wypożyczeń w 1999 roku wyniosła 30500 woluminów, odnotowano w ciągu roku 25300 odwiedzin.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna realizuje zamówienia pracowników i studentów własnej Uczelni oraz zamówienia wpływające z innych bibliotek. Większość z nich dotyczy artykułów z czasopism i realizowana jest w formie kopii kserograficznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia zagraniczne kierowane do naszej Biblioteki realizowane są w 100% za pośrednictwem poczty elektronicznej (skanowane teksty w formie plików graficznych).

Wypożyczalnia międzybiblioteczna korzysta z oryginalnego programu komputerowego, umożliwiającego rejestrację zamówień, korespondencję drogą elektroniczną oraz komputerowy wydruk rewersów kierowanych do innych bibliotek. Dzięki zautomatyzowaniu procedur znacznie zwiększoną w ostatnich latach liczbę zamówień obsługuje jedna osoba.

Statystyka wypożyczalni międzybibliotecznej za rok 1999

Rodzaj usługi

Kopie artykułów

Książki

Czasopisma

Prace doktorskie

Sprowadzono z bibliotek polskich

9560

20

98

26

Sprowadzono z zagranicy

267

2

-

-

Wysłano do bibliotek polskich

4000

76

20

18

Wysłano za granicę

30

-

-

-


Informacja Naukowa

Biblioteka posiada kompleksowy, elektroniczny system informacji, dostępny w sieci lokalnej oraz w Internecie. Odpowiada on na zapotrzebowanie środowiska związane z naukową informacją medyczną. Dzięki temu znaczna część użytkowników korzysta ze źródeł informacji zdalnie, co w środowisku medycznym ma duże znaczenie ze względu na specyfikę zawodu (całodobowe dyżury w szpitalach). Aktualnie działalność w zakresie informacji naukowej koncentruje się na optymalizacji dostępu do elektronicznego systemu informacji, opracowywaniu nowych stron WWW oraz na poszerzaniu dostępu do czasopism elektronicznych i internetowych serwisów informacyjnych związanych z medycyną i farmacją.

Dostęp do elektronicznego systemu informacyjnego Biblioteki Głównej

Czytelnia Naukowa wyposażona jest w 4 terminale oraz jedno stanowisko internetowe dla pracowników naukowych. Z komputerów tych możliwy jest dostęp do wszystkich baz bibliograficznych oraz do baz katalogowych Biblioteki. Z terminali w Czytelni Naukowej stworzono dostęp do uniwersalnych baz bibliograficznych: Current Contents i Science Citation Index udostępnianych z serwera Centrum Superkomputerowego POZMAN.

Stanowisko internetowe przygotowane zostało dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tych zakładów Uczelni, które nie mają jeszcze dostępu do Internetu. Na wniosek pracowników naukowo-dydaktycznych mogą z niego korzystać także studenci - członkowie kół naukowych.

W Czytelni Studenckiej zainstalowane są 4 terminale, na których dostępne są bazy katalogowe Biblioteki. Terminale wyposażone są w karty dźwiękowe i słuchawki, umożliwiające korzystanie z baz multimedialnych. Aktualnie dostępne są na tych stanowiskach elektroniczne encyklopedie, słowniki i atlasy anatomiczne.

W holu sąsiadującym z Wypożyczalnią znajdują się 4 terminale z dostępem do komputerowego katalogu Biblioteki w systemie HORIZON. Na jednym ze stanowisk zorganizowano dostęp do poczty elektronicznej dla zainteresowanych studentów (w godzinach pracy Biblioteki).

Serwer WWW

W Internecie istnieje nieograniczony dostęp do komputerowego katalogu zbiorów Biblioteki w systemie HORIZON oraz do baz bibliograficznych tworzonych przez Bibliotekę Główną, natomiast dostęp do licencjonowanych baz zagranicznych oraz do pełnotekstowych czasopism elektronicznych możliwy jest ze wszystkich komputerów Uczelni. Serwer zawiera aktualnie kilkaset stron WWW.

W sieciach komputerowych udostępniane są następujące bazy bibliograficzne:

zagraniczne -
  MEDLINE Advanced 1966-2000
  EMBASE 1990-2000
  CINAHL 1982-2000
  SERFILE 2000
  Cochrane Library

polskie -
  PUBLIKACJE - Bibliografia publikacji pracowników AM w Poznaniu 1991
  DYSERTACJE - Bibliografia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych AM w Poznaniu 1950-
  Baza bibliograficzna prac magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu (1978-1998)
  Polska Bibliografia Lekarska 1979-1998
  Przewodnik Bibliograficzny Biblioteki Narodowej 1983-1998
  Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej 1996-1998

Największą popularnością cieszy się baza MEDLINE dostępna w systemie ERL, co ilustruje poniższa statystyka za rok 1999:

Miesiąc

Liczba logowań

Czas połączeń
w min.

Liczba wyszukiwań

Liczba wyszukanych rekordów

styczeń

1803

21866

31270

57920

luty

1590

43348

28001

54399

marzec

2195

34738

40996

69216

kwiecień

1319

13707

26699

40154

maj

1219

13307

24465

36166

czerwiec

1459

16020

27713

46096

lipiec

1086

13082

17916

24552

sierpień

982

11843

17575

24509

wrzesień

1076

13742

19401

29380

październik

1399

18001

23426

51587

listopad

1166

18908

30715

42765

grudzień

1054

16800

21684

42599

RAZEM

16348

235362

309861

519343

Użytkownicy baz w systemie ERL, korzystający z naszego serwera, mają do dyspozycji "library holdings" (informację o lokalizacji dokumentów), skierowujący od rekordu bibliograficznego do katalogów wybranych bibliotek polskich, jak również odesłania do pełnych tekstów prac drukowanych w czasopismach, na które Biblioteka ma licencje on-line oraz możliwość automatycznego przesyłania zamówień na kopie prac do naszej Biblioteki.

Na stronach WWW dostępny jest dział "Nowości", zawierający bieżący serwis informacyjny Biblioteki. Zamieszczane są w nim komunikaty z zakresu informacji naukowej adresowane do środowiska naukowego Uczelni.
Poza tym aktualizowane są stałe działy, istniejące na stronach WWW Biblioteki już od 1996 roku.

Działalność usługowa

Działalność usługowa, poza powszechnymi usługami bibliotecznymi, związana jest z usługami z zakresu informacji naukowej i reprodukcją dokumentów.

Biblioteka prowadzi prace usługowe dla zespołów badawczych oraz pracowników naukowych, przygotowując tematyczne serwisy informacyjne, zestawy literaturowe, przeszukiwanie baz bibliograficznych. Wykonywane są również usługowo zestawienia tematyczne na indywidualne zamówienia użytkowników, które w roku 1999 objęły następujące liczby rekordów:

- Medline

51 610

- Current Contents

11 200

- EMBASE

950

- baza GBL i AM Poznań

5 260

- Cochrane Library

45

Realizowane są także zamówienia związane z poszukiwaniami internetowymi informacji bibliograficznych i faktograficznych.

Usługi kserograficzne i fotograficzne wykonywane są w Pracowni Reprograficznej Biblioteki. Usługi te są częściowo odpłatne (na poziomie kosztów materiałowych). Cennik usług jest w każdym roku aktualizowany i zatwierdzany przez władze Uczelni.
W roku 1999 Pracownia zrealizowała 23.649 zleceń, obejmujących 256.072 stron formatu A4. Ponadto wykonała 830 diapozytywów: 365 kolorowych i 465 jednobarwnych.

W celu zwiększenia dostępności usług, zamówienia przyjmowane są także drogą korespondencyjną oraz elektroniczną. Biblioteka zorganizowała komputerowy system usług, który umożliwia nadsyłanie zamówień za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na serwerze WWW. Obejmuje on następujące rodzaje usług:

 • zestawienia tematyczne z baz danych
 • weryfikacja danych bibliograficznych
 • usługi kserograficzne ze zbiorów własnych

Ponadto możliwe jest składanie tą drogą zamówień na kopie dokumentów znajdujących się w bibliotekach krajowych, lecz usługa ta jest ograniczona do środowiska własnej Uczelni.

W środowisku akademickim istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko specjalistyczne usługi elektroniczne, związane z prezentacją komputerową wyników badań na zjazdach i konferencjach oraz z przygotowywaniem materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Wykonywanie tego typu usług wymaga drogiej aparatury i wyspecjalizowanych pracowników. Ponieważ realizacja tego typu usług przekracza możliwości Biblioteki, w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska utworzono w roku 1998 na terenie Biblioteki Zakład Obsługi Procesów Naukowo-Dydaktycznych jako z departamentów Fundacji Akademii Medycznej. Działalność Zakładu wykracza poza środowisko naszej Uczelni.

Działalność dydaktyczna

Przysposobienie biblioteczne

Biblioteka prowadzi szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów I roku wszystkich wydziałów Uczelni. Zajęcia takie, w wymiarze 1,5 godziny, przeprowadzane są na początku roku akademickiego, przełomie września i października. Biorą w nich udział wszyscy studenci studiów stacjonarnych i zaocznych. Zajęcia kończą się zaliczeniem w indeksie. Do programu tych zajęć wprowadzono w ostatnich latach elementy przeszukiwania komputerowych baz katalogowych. Zajęcia z każdą grupą studencką prowadzi 2 pracowników dydaktycznych Biblioteki, łącznie zaangażowanych jest w dydaktykę 14 kustoszy i starszych bibliotekarzy.

Przysposobienie biblioteczne - zestawienie liczbowe za rok 1999

Wydział/Kierunek

Liczba studentów

Liczba grup

Liczba godzin

       

Wydział Lekarski I

195

8

12

Wydział Lekarski II

93

3

4,5

Wydział Farmaceutyczny

158

6

9

Analityka Medyczna

32

2

3

Pielęgniarstwo

87

6

9

Fizjoterapia

61

4

6

Zdrowie Publiczne

93

6

9

       

Ogółem

619

35

52,5

Podstawy informacji naukowej

Od wielu lat Biblioteka podejmuje próby wdrożenia szkoleń z podstaw informacji naukowej dla studentów starszych lat studiów. W roku 1998 opracowany został szczegółowy program takich szkoleń, zaprezentowany na ogólnopolskiej konferencji nt. dydaktyki bibliotek medycznych (Poznań, 3-5 VI 1998), ale nie udało się dotychczas wprowadzić zajęć z tego przedmiotu do programu studiów.

Prowadzone są natomiast kilkugodzinne szkolenia z zakresu informacji naukowej z magistrantami Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach seminariów magisterskich.

Dydaktyka podyplomowa

Biblioteka opracowała również programy kursów podyplomowych dla środowiska medycznego, które jest bardzo zainteresowane korzystaniem z elektronicznych źródeł informacji, lecz dotychczas nie miało możliwości pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ponieważ idea tego typu szkoleń została zaakceptowana przez Oddział Kształcenia Podyplomowego Akademii oraz spotkała się z zainteresowaniem Wielkopolskiej Izby lekarskiej, istnieje szansa rozpoczęcia takich szkoleń najbliższym czasie.

Szkolenia

Od pracowników nowoczesnych bibliotek, stosujących technologie komputerowe, wymaga się wysoko specjalistycznych umiejętności. Istnieje więc konieczność uczestniczenia w różnego rodzaju kursach organizowanych w kraju, a czasem i za granicą.

Większość szkoleń, w których brali dotychczas udział pracownicy Biblioteki, dotyczyła systemu HORIZON i formatu USMARC oraz kartotek haseł wzorcowych. Były to głównie szkolenia organizowane przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych w Poznaniu, Ciążeniu i Toruniu.

Dwie osoby uczestniczyły w warsztatach szkoleniowych organizowanych przez EAHIL w Tartu w Estonii, gdzie odbyły szkolenia i uzyskały certyfikaty z zakresu klasyfikacji w systemie MeSH i Evidence Based Medicine. Jeden z pracowników bierze udział w szkoleniach organizowanych w Londynie przez firmę SilverPlatter dla administratorów systemu ERL. We współpracy z firmą SilverPlatter Biblioteka uruchomiła listę dyskusyjną użytkowników systemu ERL w Europie Środkowo-Wschodniej.

W Bibliotece Akademii Medycznej odbywają się także praktyki studenckie oraz specjalisty

Prace bibliometryczne

Poza dokumentacją dorobku naukowego Uczelni Biblioteka przygotowuje również analizy bibliometryczne na potrzeby Departamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komitetu Badań Naukowych, obejmujące dane liczbowe z uwzględnieniem rodzajów publikacji, wartości wskaźników bibliometrycznych itp.

Wyniki prowadzonych analiz udostępniane są także środowisku naukowemu. Na stronach WWW Biblioteki dostępne są aktualizowane automatycznie analizy bibliometryczne za lata 1991-1999.

Na prośbę władz Uczelni Biblioteka przygotowała dla Zespołu Nauk Medycznych KBN opinię dotyczącą rankingu polskich czasopism naukowych i kryteriów ich oceny.

Bazy bibliograficzne Biblioteki

Baza bibliograficzna publikacji pracowników AM

W Bibliotece tworzona jest baza bibliograficzna, dokumentująca dorobek naukowy pracowników Uczelni, obejmująca publikacje od roku 1991, która aktualnie zawiera ponad 23.000 rekordów. Rekordy bibliograficzne zaopatrzone są w hasła przedmiotowe światowego systemu klasyfikacji MeSH. Baza jest dwujęzyczna, a do opisu prac oryginalnych, w tym także habilitacyjnych, dołączany jest abstrakt w języku angielskim, co pozwala na rozpowszechnienie informacji o kierunkach badań prowadzonych w Uczelni również poza granicami naszego kraju.

Baza rozpraw doktorskich i habilitacyjnych AM w Poznaniu

W ubiegłym roku rozpoczęto prace nad kolejnymi bazami bibliograficznymi. W związku z dużym zapotrzebowaniem środowiska na informacje o pracach doktorskich i habilitacyjnych, które są trudne do wyszukania w publikowanych materiałach informacyjnych, postanowiono stworzyć bazę dysertacji, która obejmować będzie wszystkie prace doktorskie i habilitacyjne obronione w naszej Uczelni od początku jej istnienia, czyli od roku 1950. Opracowana została struktura bazy i rozpoczęło się jej napełnianie. Aktualnie w bazie znajdują się już prawie kompletne informacje o dysertacjach z lat 1991-1999 i prowadzone są prace retrospektywne. Rekordy bibliograficzne w tej bazie, zawierające informacje o autorach, promotorach i jednostkach organizacyjnych, sklasyfikowane są wg systemu MESH, a więc mogą być przeszukiwane przy użyciu tych samych haseł, jak najpopularniejsze medyczne bazy bibliograficzne. Planowane jest dołączenie do wszystkich opisów streszczeń w języku polskim i angielskim.

Baza dysertacji dostępna jest już w Internecie, pomimo że jest jeszcze niekompletna.

Baza prac magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rozpoczęto także prace nad tworzeniem bazy bibliograficznej prac magisterskich, które powstały na Wydziale Nauk o Zdrowiu, ponieważ prace te przechowywane są w archiwach wydziałowych i brak o nich powszechnie dostępnej informacji. W ubiegłym roku, we współpracy w Biblioteką Wydziału Nauk o Zdrowiu, udało się zgromadzić informacje o wszystkich pracach magisterskich napisanych na tym Wydziale od roku 1977, czyli od początku jego istnienia. Biblioteka Główna sporządziła 1341 opisów bibliograficznych tych prac, które zawierają dane o tytułach, autorach i promotorach oraz o zakładach, w których powstały.

Baza ta jest prezentowana w Internecie , pomimo trwających prac nad jej rozbudową.

Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza Biblioteki ukierunkowana jest głównie na opracowania bibliograficzne. Dzięki temu Akademia Medyczna ma w pełni opracowany bibliograficznie dorobek naukowy. "Bibliografia prac Akademii Medycznej..." publikowana jest systematycznie jako rocznik. Jako ostatni ukazał się tom Bibliografii za rok 1997.

Ogromnym nakładem pracy udało się również opracować bibliograficznie dorobek Wydziału Lekarskiego UP za okres międzywojenny, opublikowany w dziele "Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne". Poznań, 1997.

Wydawnictwem ciągłym jest "Informator" Biblioteki Głównej, który ukazuje się 1-2 razy w roku i zawiera przegląd nabytków książkowych, wykazy prenumerat i darów oraz ważniejsze informacje bieżące.

Pracownicy Biblioteki są autorami szeregu publikacji, głównie artykułów w czasopismach i referatów konferencyjnych, ale także monografii, skryptów i słowników. W roku 1999 ukazało się drukiem 20 prac z naszej jednostki.

Pracownicy Biblioteki są także członkami redakcji czasopism uczelnianych i bibliotekarskich.

Konferencje naukowe

Biblioteka jest organizatorem konferencji o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Ma w swoim dorobku także organizację konferencji międzynarodowej.

Pracownicy Biblioteki uczestniczą również aktywnie w konferencjach i seminariach naukowo-szkoleniowych, organizowanych przez inne biblioteki i instytucje naukowe.

Członkostwo w organizacjach zawodowych

Biblioteka jest członkiem "Porozumienia Bibliotek z Horyzontem", obejmującego kilkadziesiąt polskich bibliotek pracujących w systemie HORIZON. Pracownicy Biblioteki, specjaliści w zakresie poszczególnych modułów systemu HORIZON, biorą czynny udział w pracach Porozumienia, uczestnicząc w naradach, seminariach i kształtowaniu zasad pracy w zintegrowanych systemach bibliotecznych.

Biblioteka jest siedzibą Koła Bibliotekarzy Medycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które prowadzi bardzo aktywną działalność szkoleniową. W ubiegłym roku odbyło się kilka zebrań szkoleniowych dla pracowników Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Akademii, AWF i osób prowadzących biblioteki szpitalne. Zorganizowano również dwa szkolenia związane z wyjazdem do Biblioteki w Kórniku oraz na terenie Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Wystawy

Biblioteka przygotowuje wiele okolicznościowych wystaw i prezentacji. Podczas pierwszych Poznańskich Dni Nauki i Sztuki w 1998 roku zorganizowana została w Bibliotece duża wystawa "w przeddzień 80-lecia nauk medycznych w Poznaniu", na której zaprezentowano wiele dokumentów historycznych oraz przedstawiono bogato ilustrowany dorobek Uczelni na wielu płaszczyznach. Scenariusz tej wystawy został opublikowany w "Informatorze" Biblioteki.

W Bibliotece istnieje stała ekspozycja nowych nabytków książkowych oraz nowości wydawniczych PWN. Ponadto odbywają są okazjonalne wystawy książek medycznych organizowane wspólnie z pośrednikami wydawców zagranicznych. W ubiegłym roku kilkudniową wystawę, połączoną z rabatową sprzedażą książek i CD-ROM, zorganizowano wspólnie w firmą ABE Marketing z Warszawy. W bieżącym roku prezentowała się już w Bibliotece firma IPS, a planowane są ekspozycje kilku kolejnych firm i wydawnictw.Początek strony