Kontrola rekordów bibliograficznych po konwersji z Biblioteki Instytutu Historii

Oprac. Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak

Sprawdzić czy w bazie komputerowej BU nie ma już rekordu dla danej pozycji, tzn. sprawdzić wg autora lub tytułu w odpowiednim indeksie.

Jeśli znajdziemy:

 1. Porównać oba rekordy (tzn. istniejący, zwany dalej bazowym i kontrolowany po konwersji)

  - autora

  - tytuł (dokładnie)

  - wydanie (dodruk traktowany jest jako odrębne wydanie i niezbędny jest osobny rekord bibliograficzny)

  - miejsce wydania

  - wydawca

  - rok wydania (różne daty wydania - różne rekordy bibliograficzne)

  - ilość stron

  - ISBN

  Najlepiej porównywać rekordy z autopsji, tzn. z książką, której dotyczy kontrolowany rekord bibliograficzny.

 2. Jeśli oba rekordy są identyczne, lub dane z książki potwierdzają, że rekord bazowy dotyczy właśnie tej książki należy oba rekordy połączyć. (Patrz punkt II).

 3. Jeśli rekordy różnią się między sobą lub w bazie nie ma rekordu dla danej pozycji należy rekord po konwersji traktować jako obowiązujący i przystąpić do jego kontroli. (Patrz punkt III).

II). ODPOWIEDNIE ŁĄCZENIE OPISÓW.

Łączymy tylko rekordy, co do których mamy pewność, że dotyczą tej samej książki.

Rekordy należy połączyć w taki sposób, aby w bazie pozostał rekord bazowy, pełniejszy, już skontrolowany.

 1. Na ekranie pozostawiamy dwa rekordy bibliograficzne: bazowy i kontrolowany
 2. Rekord kontrolowany, który chcemy, aby połączył się z rekordem pełniejszym pozostawiamy NA rekordzie, który ma w bazie pozostać (na rekordzie bazowym) tzn. rekord kontrolowany ma być aktywny
 3. Z górnego menu 'opis' wybieramy opcję 'połącz'
 4. SPRAWDZAMY POPRAWNOŚĆ ŁĄCZENIA, tzn. który rekord z którym ma się połączyć (rekord, który ma w bazie pozostać musi być zaznaczony po lewej stronie tabelki, patrz przykład)
 5. Rekord bazowy                                             Rekord kontrolowany

 6. Klikamy 'połącz'
 7. W efekcie egzemplarze rekordu kontrolowanego zostają wykazywane w rekordzie bazowym. Rekord kontrolowany tym samym został usunięty a my zakończyliśmy kontrolę.
 8. Obowiązującym numerem rekordu jest numer rekordu bazowego.

III. KONTROLA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH PO KONWERSJI.

 1. Sprawdzamy pola stałej długości:
 2. LDR

   

  008

  Wypełniamy:

  Data - data wprowadzenia rekordu

  Typ daty - odpowiedni kod

  Data 1/pocz. - data wydania książki

  Kraj publikacji - kod miejsca wydania, wg listy MARC21 dostępnej: http://www.loc.gov/marc/countries/co00pt1.html>

  Jeśli są dwa miejsca wydania (w różnych krajach) pierwsze miejsce wydania kodujemy w 008, drugie w polu 044. Jeżeli oba miasta są w tym samym państwie używamy tylko jednego kodu dla danego państwa w polu 008.

  Wypełniamy:

  Charakterystyka zawartości - wg kodów, np. jeśli książka jest podręcznikiem - kod f, bibliografią - b, katalogiem - c, encyklopedią - e itd. Tylko wtedy, gdy cała książka jest np. bibliografią, a nie tylko zawiera bibliografie. Rekord może zawierać do czterech charakterystyk zawartości.

  Materiały konferencyjne - jeśli książka zawiera materiały z konferencji - kod 1, jeśli nie - 0

  Księga pamiątkowa, jubileuszowa - jeśli książka jest publikacją jubileuszową - kod1, jeśli nie - 0

  Wypełniamy:

  Język - kod języka książki, w przypadku książek wielojęzycznych ten sam kod musi być podany w \a pola 041

 3. Pola zmiennej długości

020 ISBN (bez kresek)

  \a ISBN \z Błędny ISBN

  Bez określenia 'ISBN'

  Np. 020 \a 8388383418

  920 \a 83-88383-41-8

040 Instytucja sporządzająca opis

W \d podajemy dane osoby wprowadzającej modyfikacje

041 Język dokumentu

Wskaźniki (1) 0 - dokument nie jest przekładem i nie zawiera przekładów

            1 - dokument jest przekładem lub zawiera przekład

\a język tekstu \b język streszczeń \h język tekstu oryginalnego

245 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności

  Wskaźniki (1) 0

         (2) 0 brak znaków pomijanych przy szeregowaniu

    1-9 liczba znaków pomijanych przy szeregowaniu

  \a Tytuł \b ciąg dalszy tytułu \n numer części \p tytuł części \c oznaczenie odpowiedzialności.

246 Wariant tytułu

Wskaźniki (1) 1 sporządza się uwagę

           3 nie sporządza się uwagi

      (2)   bez określenia rodzaju wariantu tytułu (spacja)

   0 odmienna forma tytułu, dodatek do tytułu

   1 tytuł równoległy

   3 inny tytuł

   4 tytuł okładkowy

   5 tytuł z dodatkowej str. tytułowej

   6 tytuł nagłówkowy

   8 tytuł grzbietowy

\i tekst wyświetlany na ekranie \a Tytuł \b ciąg dalszy tytułu

W przypadku tytułu oryginału podajemy tylko tytuł główny, bez rodzajników pomijanych przy szeregowaniu; podtytuł podajemy w sytuacjach wyjątkowych:

\i Tyt. oryg.: \a Tytuł oryginału

 

250 Strefa wydania

  \a Oznaczenie wydania \b ciąg dalszy strefy wydania

  Dodruk traktowany jest jako kolejne wydanie

260 Strefa adresu wydawniczego

\a miejsce wydania \b nazwa wydawcy \c data wydania \e miejsce druku \f nazwa drukarni \g data druku

Jeżeli książka wydana jest nakładem autora podajemy także miejsce druku i drukarnię (jeśli jest).

300 Strefa opisu fizycznego

\a ilość stron \b oznaczenie ilustracji \c format \e ozn. dokumentu towarzyszącego

Podajemy numer ostatniej strony, należy pamiętać o sprawdzeniu czy książka nie posiada kilku ciągów numerowania, np. XIII, 234 s. Pamiętamy również o zaznaczeniu, w razie konieczności stron tablic i kart tablic. Z ilustracji wymieniamy tylko: il., mapy, nuty, portr., wykr., err. (w tej właśnie kolejności)

5XX Strefa uwag

500 Uwaga ogólna

  Np. Opis wg okł.

  Stanowi cz. 2 powieści: Muza łaskawa.

501 Uwaga dotycząca prac współwydanych

Np. Współwyd.: Katalog wydawnictw Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 1907-1932. Cz. 1

502 Uwaga dotycząca dysertacji

Np. Praca doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2002.

504 Uwaga dotycząca bibliografii załącznikowej

  Jeśli bibliografia kończy się na stronie nienumerowanej dodajemy jej numer. Np. książka ma 234 s. A bibliografia kończy się na s. 235, która nie jest już numerowana, podajemy: Bibliogr. s. 230-[235].

505 Uwaga dotycząca zawartości książki

  Np. Ofelio idź do klasztoru / Rita Gombrowicz ; przeł. z fr. M. Broński. Rozmowa z Gombrowiczem / Karol Świerczewski.

506 Uwaga o ograniczeniu dostępu do materiałów

  Podajemy tu uwagi typu:

  Do użytku wewnętrznego.

  Do użytku służbowego.

520 Adnotacja wyjaśniająca

521 Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego

Np. Skrypt dla studentów.

534 Uwaga dotycząca podstawy reprodukcji

Np. \p Reprint, oryg.: \c Londyn : nakł. aut., 1892.

536 Uwaga dotycząca finansowania książki

  Informacje o finansowaniu książki podajemy tylko wtedy, gdy znajdują się na karcie tytułowej.

  Np. Sponsored by the World Health Organization

546 Uwaga dotycząca języka

  Np. Streszcz. ang.

  Wstęp i spis treści także ang. i ros.

586 Uwaga dotycząca nagrody

  Informację o nagrodzie przyznanej opisywanej książce podajemy tylko wtedy, gdy znajduje się w danej książce.

920 ISBN (z kreskami)

  Np. 020 \a 8388383418

  920 \a 83-88383-41-8

 1. Możemy usunąć pole 989 dotyczące importu.

 2. Zachowujemy zmiany. Na dolnej belce przycisk 'zachowaj'
 3. Sprawdzamy odpowiedni dobór haseł. Przez dwukrotne szybkie kliknięcie w pole kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych lub poprzez zaznaczenie pola i jego edycję, sprawdzamy czy w rekordzie użyte jest prawidłowe hasło. Jeśli w rekordzie zamiast hasła występuje tzw. kadłubek (hasło w szczątkowej postaci, utworzone automatycznie) i w bazie BU nie ma pełnej wersji hasła (!) sprawdzamy czy w kopii CKHW w Toruniu istnieje rekord khw dla danego hasła. Jeśli jest - przesyłamy go do katalogowania, zachowujemy i łączymy z kadłubkiem BU. Analogicznie jak łączenie rekordów bibliograficznych, tylko z górnego menu 'hasło' wybieramy 'połącz'. Sprawdzamy odpowiednie opcje łączenia (!), co z czym należy połączyć. Jeśli wybierzemy nieodpowiedni sposób łączenia to zamiast hasła 'toruńskiego' pozostanie nam kadłubek, należy wtedy ponownie przesłać hasło z Torunia, zachować i poprawnie połączyć.
 4. ŁĄCZYMY TYLKO KADŁUBEK Z PRAWIDŁOWYM HASŁEM PRZESŁANYM Z TORUNIA, W INNYCH PRZYPADKACH NIE ŁĄCZYMY HASEŁ!!!

 5. Jeśli po wymianie/łączeniu haseł zauważymy błąd w rekordzie musimy go poprawić wyświetlając ponownie ten sam rekord (np. opcją - File - wyświetl opis numer - podajemy numer rekordu, który możemy jeszcze mieć wyświetlony na ekranie) tzn. musimy odświeżyć ekran. Jeśli tak nie postąpimy, system przy ponownej próbie zachowania zmian będzie sygnalizował błąd. Jeśli już przydarzy nam się taka sytuacja, należy postąpić jak wyżej, tzn. dokonać modyfikacji na wyświetlonym ponownie rekordzie, zachować zmiany a rekord, przy którym system sygnalizował błąd zamknąć bez zachowywania zmian.