5.      Tytuł wspólny i sekcje

 

Jeżeli zeszyty nie są numerowane na najwyższym poziomie hierarchii mamy do czynienia z tytułem wspólnym i sekcją, a nie z serią i podserią. Poszczególne sekcje mogą dzielić się na podsekcje.

Numeracja zeszytów występuje tylko w obrębie sekcji.

W opisie bibliograficznym w polu 245 podpole $a podaje się tytuł wspólny, następnie w podpolu $p tytuł sekcji, niezależnie od tego czy tytuł sekcji jest wyróżniający czy niewyróżniający. Jeżeli występuje więcej niż jedna sekcja podpole $p powtarza się i podaje kolejne tytuły sekcji.

Tytuły sekcji podaje się również w polu 246, podpole $a jako wariant tytułu do wyszukiwania, gdzie wWskaźnik pierwszy przyjmuje wartość 3, a drugi 0.

W opisie bibliograficznym wydawnictw o tytule wspólnym i sekcjach nie wprowadza się pól serii 440 i 490.

Jeżeli niektóre zeszyty wydane w obrębie sekcji, ukazały się z indywidualnym tytułem, to powinny być opisane dodatkowo jak książka i powiązane z czasopismem polem 787.

 

Przykład tytułu wspólnego i sekcji