3.      Podseria drugiego stopnia o tytule niewyróżniającym nie stanowiąca jednostki opisu bibliograficznego

 

Jeżeli tytuły podserii pierwszego i drugiego stopnia są niewyróżniające czyli zależne od tytułu serii głównej (podserie są nazwą rodzajowa, dziedziną wiedzy lub połączeniem tych nazw), tytułem właściwym jest tytuł serii głównej, który umieszcza się w polu 245 podpole $a – tytuł.

Oznaczenie podserii w formie literowej, cyfrowej lub mieszanej podaje się w polu 245 podpole $n- numer części/sekcji, a tytuły niewyróżniające podserii podaje się w dwu osobnych podpolach $p.

Oznaczenie numeracji pierwszego zeszytu podserii drugiego stopnia, podaje się w polu 362 podpole $a – numeracja.

Tytuł podserii pierwszego i drugiego stopnia podaje się również w dwu osobnych polach 246, podpole $a, jako wariant tytułu, gdzie wskaźnik pierwszy przyjmuje wartość 1, a drugi wartość 3.

Tytuł serii głównej i niewyróżniającej podserii pierwszego stopnia, podaje się w polach serii 440 lub 490, jeżeli wszystkie zeszyty podserii, ukazały się w ramach tej samej serii głównej.

Pole 440 zawiera tytuł serii i podserii przejęty z CKHW, w formie do wyszukiwania. Aby umożliwić dostęp do opisu przez tytuł serii, wprowadza się pole 830,do którego przejmuje się z CKHW tytuł serii głównej ( bez podserii), jako dodatkowe hasło do wyszukiwania.

Pole 490 zawiera tytuł podany w formie, w jakiej nie może być wykorzystany jako hasło do wyszukiwania (zawiera dodatki i/lub oznaczenie odpowiedzialności, np. nazwę instytucji sprawczej przy tytule będącym nazwą rodzajową).W celu zapewnienia dostępu do opisu przez tytuł serii, wprowadza się pole 830, do którego przejmuje się tytuł z CKHW, w formie do wyszukiwania.

Numerację serii głównej i podserii pierwszego stopnia podaje się w polu 500 – uwaga ogólna.

Jeżeli podseria drugiego stopnia o tytule wyróżniającym, ma niektóre zeszyty o indywidualnych tytułach, to zeszyty te powinny być opisane jak książka i powiązane z czasopismem polem 787

 

Przykład podserii drugiego stopnia o tytule niewyróżniajacym