Rekord bibliograficzny dokumentu zmikrofilmowanego.

 

 

·        LDR - Nagłówek: zawartość danych do właściwego przetwarzania rekordu

Poszczególne okna nagłówka, wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism w formie papierowej.

 

        

 

·        Pole 007 Forma fizyczna dokumentu elektronicznego

 

Pole zawiera kody określające fizyczne cechy dokumentu.

Za pomocą przycisku - Kody w oknie - Category (kategoria) wprowadza się wartości „h” (mikroformy) i zachowuje przez potwierdzenie przyciskiem OK. Następnie pole zaznacza się i edytuje za pomocą przycisku Edycja, u dołu okna i wprowadza dalsze informacje o cechach fizycznych nośnika.

        

      

 

 

 

·        Pole 008 Dane kontrolne

 

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych, poza formą zapisu jednostki, którą oznacza się wartością „a” – mikrofilm.

 

 

 

 

·        Pole 022 (ISSN)

 

Pola nie wypełnia się.

Informacje o ISSN formy papierowej czasopisma zmikrofilmowanego, podaje się w polu 534 – uwaga dotycząca wersji oryginalnej, podpole $x – ISSN.

 

·        Pole 040 Instytucja sporządzająca opis

 

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

                       

            Przykład

040      ##        $a POZN U/BU ZZ    $c POZN U/BU BB

 

·        Pole 041 Język dokumentu

 

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

041      ##        $a pol  $ freger

 

 

·        Pole 245 Strefa tytułu i oznaczenie odpowiedzialności

 

Podpole $a – tytuł

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

           

Podpole $h - określenie typu dokumentu

Określenie [Mikroforma] podaje się bezpośrednio po tytule właściwym, podanym w podpolu $a lub po podpolach $n – numer części i $p nazwa części. Określenie typu dokumentu ujmuje się w nawiasy kwadratowe i rozpoczyna od wielkiej litery. Na końcu podpól $a, $n, $p poprzedzających podpole $h, nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych.

 

Podpole $b – ciąg dalszy tytułu

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Podpole $n – numer części

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Podpole $p – nazwa części

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych..

 

Podpole $c – pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

245      ##        $a Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego $h [Mikroforma].

 

·        Pole 246 Wariant tytułu

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

246      3#        $a Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego

 

·        Pole 250 Strefa wydania

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

Inny rodzaj nośnika nie traktuje się jak inne wydanie, dlatego informacje o odmiennej formie wydania, nie podaje się w polu 250.

 

 

Przykład

250      ##        $a Wyd. pol

 

·        Pole 260 Strefa adresu wydawniczego

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych, ale jeżeli nie jest znane miejsce wydania i nazwa wydawcy oraz miejsce druku i nazwa drukarni czasopisma papierowego, w podpolu $e – miejsce produkcji, można podać nazwę miejsca sporządzenia kopii, a w podpolu $f nazwę producenta sporządzającego kopię.

W podpolu $g podaje się datę sporządzenia kopii, o ile - nie podaje się jej w podpolu $c, zamiast brakującej daty wydania.

Miejsce sporządzenia kopii łącznie z nazwą miejsca i rokiem jej wytworzenia ujmuje się w nawiasy okrągłe.

Jeżeli nie podaje się miejsca sporządzenia kopii i nazwy wytwórcy, rok sporządzenia kopii w podpolu $g poprzedza się skrótem „sporz.” i ujmuje w nawiasy okrągłe. Jeżeli nie można określić roku sporządzenia kopii, podpola $g nie wypełnia się.

 

Przykłady

260      ##        $a        [S.l. : $b s.n.], $c 1840-1848  $e (Poznań : $f Pracownia Mikrofilmowa Biblioteki Uniwersyteckiej, $g 2003).

 

260      ##        $a        Poznań : $b [s.n], $c 1815-1865 $e (Poznań : $f  Druk W. Decker) $g (sporz. 2003).

 

·        Pole 300 Strefa opisu fizycznego

 

W podpolu $a, podaje się informację o rodzaju nośnika fizycznego.

 

Przykład

300      ##        $a Mikrofilm.

 

·        Pole 310 Aktualna częstotliwość

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

310      ##        $a Mies.

 

·        Pole 321 Poprzednia częstotliwość

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

321      ##        $a Dwumies.

 

 

 

·        Pole 362 Strefa numeracji

 

Podaje się numerację w takiej samej formie jak dla czasopisma w wersji papierowej

 

Przykład

362      ##        $a 1815, nr 49 (21 czerwca)-1865, nr 150 (30 czerwca).

 

·        Pola 400 i 490 Strefa serii

 

Pola wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykłady

400      #0        $a Science Abstracts. $n Series C

 

490      1#        $a Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 

 

·        Pole 500 Uwaga ogólna

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

                  

                   Przykład

                        500      ##        $a Tyt. okł.

 

·        Pole 504 Uwaga o bibliografii załącznikowej

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

                        504      ##        $a Zawiera bibliogr.

 

·        Pole 505 Uwaga dotycząca zawartości dokumentu zmikrofilmowanego

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

Informacje o dodatkach podaje się zgodnie z kolejnością ich występowania na mikrofilmie.

Pole stosuje się wraz z polem 740- hasło dodatkowe-tytuł..

 

Przykład

505      0#        $a Dod.: „Przyjaciel Rolnika”, „Przyjaciel Dzieci”.

740      02        $a Przyjaciel Rolnika

740      02        $a Przyjaciel Dzieci

 

 

·        Pole 515 Uwaga dotycząca numeracji

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

                  

Przykład

515      ##        $a Z. 1-2 nie ukazały się.

·        Pole 525 Uwaga dotycząca dodatków i zeszytów specjalnych

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

525      ##        $a Liczne dodatki.

 

·        Pole 530 Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu

 

Pole zawiera informację dotyczącą tego samego dokumentu w innej formie fizycznej np. papierowej, dysku optycznego etc., który został opisany w oddzielnym rekordzie bibliograficznym.

Gdy dla wydawnictwa w innej postaci fizycznej tworzy się odrębny rekord bibliograficzny, opisy łączy się polem wiązań 776.

 

Przykłady

530      ##        $a Wydany w wersji drukowanej, nieudostępnianej.

530      ##        $a Udostępniany również w formie CD-ROM.

776      0#        $t Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego. $d Poznań: [s.n.], 1815-1865

776                  0#        $t Gazeta Wielkiego Księstwa Poznańskiego: [Dokument elektroniczny] $d Poznań: [s.n.], 1815-1865

 

·        Pole 533 Uwaga dotycząca reprodukcji dokumentu

 

W polu 533 podaje się informacje o reprodukcji, gdy przedmiotem opisu bibliograficznego jest wydawnictwo oryginalne oraz gdy dane dotyczące oryginału i dokumentu wtórnego różnią się.

W podpolu $a, podaje się typ reprodukcji, w podpolu $b miejsce wykonania reprodukcji, w podpolu $c oznaczeni instytucji odpowiedzialnej za reprodukcję, w podpolu $d datę reprodukcji. Jeżeli instytucji odpowiedzialnych za reprodukcję jest więcej niż jedna podpole $c powtarza się.

Pole 533 można stosować łącznie z polem 535 - Uwaga dotycząca przechowywania oryginału lub duplikatu, gdy oryginał lub duplikat są przechowywane gdzie indziej, niż opisywany dokument.

 

Przykład

533      ##        $a Mikrofilm. $b Poznań: $c Biblioteka Uniwersytecka. $d 2003.

 

 

·        Pole 534 Uwaga o podstawie reprodukcji        

 

W polu 534 podaje się informacje o oryginale, gdy przedmiotem opisu bibliograficznego jest dokument wtórny oraz gdy dane dotyczące oryginału i dokumentu wtórnego różnią się.

 

Przykład

534      ##        $p Oryginał. $l Biblioteka Uniwersytecka, Poznań.

 

·        Pole 535 Uwaga dotycząca przechowywania oryginałów i duplikatów

 

Zawiera nazwę i adresy miejsca przechowywania oryginału i duplikatów opisywanej pozycji. Pole stosuje się, jeżeli oryginał i duplikaty są przechowywane gdzie indziej niż opisywane dokumenty.

Wskaźnik pierwszy przyjmuje wartość 1- posiadacz oryginałów lub wartość 2- posiadacz duplikatów.

W podpolu $a podaje się nazwę instytucji przechowującej oryginał lub duplikaty, w podpolu $b adres instytucji przechowującej oryginał lub duplikaty, w podpolu $c pełną nazwę kraju instytucji przechowującej oryginał lub duplikaty.

 

Przykład

535      1#        $a Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk $b Poznań ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 $c Polska.

 

·        Pole 546 Uwaga dotycząca języka

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

            Przykład

546      ##        $a Tekst pol., streszcz. niem.

 

·        Pole 550 Uwaga o instytucji sprawczej

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

550      ##        $a Od 1975 / Instytut Dendrologii PAN.

 

·        Pole 555 Uwaga dotycząca indeksów skumulowanych

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

555      ##        $a Autor indedx: vol. 1-25 (1946-1974) w: vol. 25 (1973/1974).

 

·        Pole 580 Uwaga o pozycji związanej

 

W polu 580 można podać informacje o powiązaniu między różnymi  tego samego dokumentu, jeżeli w pełni zrozumiała uwaga nie może być wygenerowana z pól powiązań 765-785

 

Przykład

546                  ##        $a W 1974 podzielił się na dwie serie: Seria A, Botanika i Seria B, Zoologia.

 

 

 

·        Pole 700 Hasło dodatkowe - nazwa osobowa

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

700      1#        $a Kamieński,  Napoleon.  $e Red.

 

·        Pole 710 Hasło dodatkowe – nazwa ciała zbiorowego

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

710      1#        $a Polska Akademia Nauk. $b Instytut Dendrologii.

 

·        Pole 740 Hasło Dodatkowe – tytuł

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

740      02        $a Przyjaciel Rolnika

 

·        Pole 767 Przekład

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

767      1#        $t Zeitung des Grossherzogthums Posen $g 1815-1848.

 

·        Pole 770 Dodatek/zeszyt specjalny

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych

                       

Przykład

770      0#        $t Wychowanie Obywatelskie $g 1967-1969

 

 

·        Pole 772 Dokument macierzysty dla dodatku

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

772      0#        $t Życie Warszawy.  $x 0137-9432

 

·        Pole 775 Inne wydanie

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

775      0#        $t Posener Zeitung $e ger

 

·        Pole 776 Inna postać fizyczna jednostki bibliograficznej

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

776      0#        $t Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego $c (CD-ROM)

 

Jeżeli wydawnictwo związane występuje również w postaci elektronicznej o dostępie zdalnym (online), dla którego nie tworzy się osobnego rekordu bibliograficznego, informacje o nim podaje się w polu 530, a jego lokalizację elektroniczną w polu 856.

 

·        Pole 780 Tytuł poprzedni

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

780      0#        $t Gazeta Południowo-Pruska $g 1794-1806

 

·        Pole 785 Tytuł następny

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

785      0#        $t Gazeta Poznańska $g 1806-1814

 

·        Pole 830 Hasło dodatkowe serii- tytuł

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

830      #0        $a Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

 

·        Pole 856 Elektroniczne źródła danych i sposób dostępu

 

Pole zawiera informację, którą umieszcza się w podpolu $u- URL (Uniform Resource Identifier) o lokalizacji wydawnictwa ciągłego w postaci elektronicznej, dla którego nie tworzy się osobnego rekordu bibliograficznego i zdalnym trybie dostępu do niego.

 

Przykład

856      40        $u http :// www.gazeta.pl

 

 

 

 

 

 

 

Przykład opisu bibliograficznego czasopisma zmikrofilmowanego