I. Opis bibliograficzny

 

LDR – Nagłówek: zawartość danych do właściwego przetwarzania rekordu

 

Wprowadzając w nagłówku, w oknie - Typ rekordu wartość „a”- dokumenty piśmiennicze i ich mikroformy, system generuje pole 008 w formie jak dla czasopism papierowych. Jeżeli wprowadzi się wartość „m”- pliki komputerowe, system generuje pola 008 w formie, która nie identyfikuje w pełni wydawnictwa określonego jako ciągłe i nie stanowi pola kontrolnego dla pól opisu bibliograficznego.

 

 

 

Pole 006 Dane kontrolne, dodatkowa charakterystyka dokumentu

 

Pole wprowadza się, gdy nagłówek (LDR), w oknie - Typ rekordu, ma wartość inną niż „m”, dlatego wprowadzając wartość „a”, wprowadza się pole 006.

W oknie - Category (kategoria), wybiera się wartość „m” – Computer file (pliki komputerowe).

 

 

Pole 007 Forma fizyczna dokumentu elektronicznego

 

Pole wykorzystuje się przy opisie wszystkich typów dokumentów elektronicznych.

Zawiera ono kody określające fizyczne cechy dokumentu. Za pomocą przycisku - Kody w oknie - Category (kategoria) wprowadza się wartości „c” (pliki komputerowe) i zachowuje przez potwierdzenie przyciskiem OK. Następnie pole zaznacza się i edytuje za pomocą przycisku Edycja, u dołu okna i wprowadza dalsze informacje o cechach fizycznych nośnika.

 

 

 

 

 

Pole 008 Dane kontrolne

 

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych, poza formą zapisu jednostki, którą oznacza się wartością „s” – elektroniczna.

 

 

 

 

 

 

 

Pole 022 (ISSN)

 

Pola nie wypełnia się.

Informacje o ISSN formy papierowej czasopisma zdygitalizowanego, podaje się w polu 534 – uwaga dotycząca wersji oryginalnej, podpole $x – ISSN.

 

Pole 040 Instytucja sporządzająca opis

 

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 041 Język dokumentu

 

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 245 Strefa tytułu i oznaczenie odpowiedzialności

.

Podpole $a – tytuł

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

           

Podpole $h - określenie typu dokumentu

Określenie [Dokument elektroniczny] podaje się bezpośrednio po tytule właściwym, podanym w podpolu $a lub po podpolach $n – numer części i $p nazwa części. Określenie typu dokumentu ujmuje się w nawiasy kwadratowe i rozpoczyna od wielkiej litery. Na końcu podpól $a, $n, $p poprzedzających podpole $h, nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych.

 

Podpole $b – ciąg dalszy tytułu

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Podpole $n – numer części

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Podpole $p – nazwa części

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych..

 

Podpole $c – pozostałe elementy strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności

Wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Przykład

245      ##        $a Dziennik Domowy $h [Dokument elektroniczny]: $b poświęcony życiu domowemu, familijnemu i towarzyskiemu, wchodzi raz na tydzień, w objętości jednego arkusza, do którego przydatną jest rycina mód paryskich, wraz z opisem / $c red. Napoleon Kamieński.

 

Pole 246 Wariant tytułu

 

Zasady wypełniania poszczególnych podpól pola 246, są takie same jak dla czasopism papierowych.

 

Przykład

246      37        $a Dziennik Domowy i Towarzyski

 

Pole 250 Strefa wydania

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

Inny rodzaj nośnika nie traktuje się jak inne wydanie, dlatego informacje o odmiennej formie wydania, nie podaje się w polu 250.

 

Pole 256 Strefa szczegółowego oznaczenia rodzaju i wielkości dokumentu elektronicznego

 

Pole wykorzystuje się przede wszystkim w opisie dokumentów o dostępie zdalnym, w którym pole 300 – strefa opisu fizycznego, nie ma zastosowania.

W rekordach bibliograficznych dokumentów elektronicznych o dostępie lokalnym w polu 256 podpole $a - oznaczenie rodzaju i wielkości dokument elektronicznego, podaje się informację dotyczącą rodzaju dokumentu. Np. Dane tekstowe lub dane liczbowe. Pole występuje wraz z polem 300.

 

Przykład

256      ##        $a Dane tekstowe.

 

Pole 260 Strefa adresu wydawniczego

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

Jeżeli nie jest znane miejsce wydania i nazwa wydawcy oraz miejsce druku i nazwa drukarni czasopisma papierowego, w podpolu $e – miejsce produkcji, można podać nazwę miejsca sporządzenia kopii, a w podpolu $f nazwę producenta sporządzającego kopię.

W podpolu $g podaje się datę sporządzenia kopii, o ile - nie podaje się jej w podpolu $c, zamiast brakującej daty wydania.

Miejsce sporządzenia kopii łącznie z nazwą miejsca i rokiem jej wytworzenia ujmuje się w nawiasy okrągłe.

Jeżeli nie podaje się miejsca sporządzenia kopii i nazwy wytwórcy, rok sporządzenia kopii w podpolu $g poprzedza się skrótem „sporz.” i ujmuje w nawiasy okrągłe. Jeżeli nie można określić roku sporządzenia kopii, podpola $g nie wypełnia się.

 

Przykłady

260      ##        $a        [S.l. : $b s.n.], $c 1840-1848 $e (Poznań : $f Pracownia Mikrofilmowa Biblioteki Uniwersyteckiej, $g 2003).

 

260      ##        $a        Hohensalza = $a Inowrocław : $b "Dziennik Kujawski", $c 1894-1929 $g (sporz. 2003).

 

Pole 300 Strefa opisu fizycznego

 

W podpolu $a, podaje się informację o rodzaju nośnika fizycznego. W podpolu $c, podaje się wymiar nośnika fizycznego w centymetrach. Między podpolami stawia się średnik (;).

 

Przykłady

300      ##        $a Dysk optyczny (CD-ROM) ; $c 12 cm.

 

300      ##        $a Dyski optyczne (CD-ROM) ; $c 12 cm.

 

Pole 310 Aktualna częstotliwość

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 321 Poprzednia częstotliwość

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 362 Strefa numeracji

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pola 400 i 490

 

Pola wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 500 Uwaga ogólna

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 504 Uwaga o bibliografii załącznikowej

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 505 Uwaga dotycząca zawartości dokumentu elektronicznego

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

Informacje o dodatkach podaje się zgodnie z kolejnością ich występowania w dokumencie elektronicznym.

Pole stosuje się wraz z polem 740- hasło dodatkowe-tytuł..

 

Przykład

505      0#        $a Dod.: „Przyjaciel Rolnika”, „Przyjaciel Dzieci”.

740      02        $a Przyjaciel Rolnika

740      02        $a Przyjaciel Dzieci

 

Pole 515 Uwaga dotycząca numeracji

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 525 Uwaga dotycząca dodatków i zeszytów specjalnych

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 530 Uwaga dotycząca innej postaci fizycznej dokumentu

 

Pole zawiera informację dotyczącą tego samego dokumentu w innej formie fizycznej np. papierowej, mikrofilmu etc., który został opisany w oddzielnym rekordzie bibliograficznym.

Gdy dla wydawnictwa w innej postaci fizycznej tworzy się odrębny rekord bibliograficzny, opisy łączy się polem wiązań 776.

 

Przykłady

530      ##        $a Wydany również w wersji drukowanej.

530      ##        $a Udostępniany tylko w formie mikrofilmu.

776      0#        $t Dziennik Domowy $d Poznań: Wydaw. Napoleon Kamieński, 1840-1848

776      0#        $t Dziennik Domowy: $d Poznań: Wydaw. Napoleon Kamieński, 1840-1848 $c [Mikroforma]

 

 

Pole 533 Uwaga dotycząca reprodukcji dokumentu

 

W polu 533 podaje się informacje o reprodukcji, gdy przedmiotem opisu bibliograficznego jest wydawnictwo oryginalne oraz gdy dane dotyczące oryginału i dokumentu wtórnego różnią się.

W podpolu $a, podaje się typ reprodukcji, w podpolu $b miejsce wykonania reprodukcji, w podpolu $c oznaczenie odpowiedzialności, w podpolu $d datę reprodukcji. Jeżeli instytucji odpowiedzialnych za reprodukcję jest więcej niż jedna podpole $c powtarza się.

Pole 533 można stosować łącznie z polem 535 - Uwaga dotycząca przechowywania oryginału lub duplikatu, gdy oryginał lub duplikat są przechowywane gdzie indziej, niż opisywany dokument.

 

Przykład

533      ##        $a CD-ROM. $b Poznań: $c Biblioteka Uniwersytecka. $d 2003.

 

Pole 534 Uwaga o podstawie reprodukcji

 

W polu 534 podaje się informacje o oryginale, gdy przedmiotem opisu bibliograficznego jest dokument wtórny oraz gdy dane dotyczące oryginału i dokumentu wtórnego różnią się.

 

Przykład

534      ##        $p Oryginał. $l Biblioteka Uniwersytecka, Poznań.

 

Pole 535 Uwaga dotycząca przechowywania oryginałów i duplikatów

 

Zawiera nazwę i adresy miejsca przechowywania oryginału i duplikatów opisywanej pozycji. Pole stosuje się, jeżeli oryginał i duplikaty są przechowywane gdzie indziej niż opisywane dokumenty.

Wskaźnik pierwszy przyjmuje wartość 1- posiadacz oryginałów lub wartość 2- posiadacz duplikatów.

W podpolu $a podaje się nazwę instytucji przechowującej oryginał lub duplikaty, w podpolu $b adres instytucji przechowującej oryginał lub duplikaty, w podpolu $c pełną nazwę kraju instytucji przechowującej oryginał lub duplikaty.

 

Przykład

535      1#        $a Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk $b Poznań ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29 $c Polska.

 

Pole 538 Uwagi techniczne

 

W polu 538 podaje się informacje o szczegółach technicznych związanych z użytkowaniem wydawnictwa w postaci elektronicznej. Wymagania sprzętowe podaje się w języku, w jakim występują w źródle stanowiącym podstawę opisu.

W przypadku czasopism papierowych zdigitalizowanych w bibliotece, w celu umożliwienia korzystania z ich zasobów użytkownikom biblioteki, wymagania sprzętowe nie muszą być podawane.

 

Pole 546 Uwaga dotycząca języka

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 550 Uwaga o instytucji sprawczej

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 555 Uwaga dotycząca indeksów skumulowanych

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 580 Uwaga o pozycji związanej

 

W polu 580 można podać informacje o powiązaniu między różnymi formami fizycznymi tego samego dokumentu, jeżeli w pełni zrozumiała uwaga nie może być wygenerowana z pól powiązań 765-785.

 

Pole 700 Hasło dodatkowe - nazwa osobowa

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 710 Hasło dodatkowe – nazwa ciała zbiorowego

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 740 Hasło Dodatkowe – tytuł.

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 770 Dodatek/zeszyt specjalny

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych

 

Pole 772 Dokument macierzysty dla dodatku

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 776 Inna postać fizyczna jednostki bibliograficznej

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

Jeżeli wydawnictwo związane występuje również w postaci elektronicznej o dostępie zdalnym(online), dla którego nie tworzy się osobnego rekordu bibliograficznego, informacje o nim podaje się w polu 530, a jego lokalizację elektroniczną w polu 856.

 

Pole 780 Tytuł poprzedni

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 785 Tytuł następny

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 830 Hasło dodatkowe serii- tytuł

 

Pole wypełnia się zgodnie z zasadami przyjętymi dla czasopism papierowych.

 

Pole 856 Elektroniczne źródła danych i sposób dostępu

 

Pole zawiera informacje o lokalizacji wydawnictwa ciągłego w postaci elektronicznej, dla którego nie tworzy się osobnego rekordu bibliograficznego i zdalnym trybie dostępu do niego. Wprowadzając informację w polu 856 wprowadza się również pole 530 – uwaga o innej postaci fizycznej dokumentu.

 

Przykład

856      40        $u http :// ebib.oss.wroc.pl/

 


 

KATALOGOWANIE - PRZYKŁADY OPRACOWANIA BIBLIOGRAFICZNEGO TEGO SAMEGO CZASOPISMA ZAPISANEGO NA RÓŻNYCH NOŚNIKACH

 

 

 

 

Opis bibliograficzny czasopisma w formie papierowej

 

 

Opis bibliograficzny czasopisma w formie mikrofilmu

 

 

 

 

Opis czasopisma w formie elektronicznej