Instrukcja użytkowania modułu Czasopisma systemu Horizon

 

Tworzenie egzemplarzy, pozycji, zasobu i założeń oraz przyjmowanie wpływów

 

    Rekord egzemplarza

1.       Tworzy się rekord bibliograficzny w module Katalogowanie

2.       Wyszukuje się w PAC tytuł czasopisma i przesyła do: Kontroli

3.       Otworzy się okno: Wykaz egzemplarzy opisu...

4.       Kliknij na przycisk: Nowy

5.       Otworzy się okno: Edycja: Egzemplarze czasopisma            

·        Nośnik: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Opis wpisuje się informacje o egzemplarzu dla potrzeb bibliotekarzy, które wyświetlają się w oknie: Wykaz egzemplarzy opisu nr...

·        Priorytet: podaje się wartość 1

·        Lokalizacja: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Kolekcja: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Sygnatura: wpisuje się sygnaturę (jeżeli każdy numer czasopisma posiada indywidualną sygnaturę, ramki nie wypełnia się)

·        Numer: podaje się oznaczenie subskrypcji, wykorzystywane przy automatycznym tworzeniu pozycji przeznaczonych do udostępniania. Numer egzemplarza system umieszcza w rekordzie pozycji tworzonym dla każdego numeru

·        Status gromadzenia: wybiera się jeden z trzech statusów: bieżąco otrzymywane – oznacza subskrypcję aktywną; nie otrzymywane bieżąco – oznacza subskrypcję nieaktywną; nie publikowane bieżąco –wskazuje na tytuł aktualnie nie wydawany

·        Typ reklamacji: wybiera się jeden z trzech typów: regularne; tylko brak; bez reklamacji.

·        Dostawca: wybiera się dostawcę za pomocą przycisku: Dostawca. Nazwy dostawców wprowadza się w module gromadzenia, w tablicach Vendor. System wymaga określenia dostawcy, tylko dla egzemplarzy o statusie „bieżąco otrzymywany”

·        Subskrypcja numer: podaje się numer oznaczający subskrypcję. Pole jest przydatne dla numerów przeznaczonych do wypożyczania. System umieszcza numer subskrypcji, w automatycznie tworzonych rekordach pozycji

·        Data odnowienia: numerowaną subskrypcję odnawia się każdego roku podając datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień

·        Data anulowania: wpisuje się datę rezygnacji z subskrypcji u określonego dostawcy wg wzoru: rok-miesiąc-dzień

·        Następny dostawca: określa się dostawcę, do którego planuje się przenieść subskrypcję. Nazwę nowego dostawcy wprowadza się w module gromadzenia w tablicach Vendor

·        Początek: określa się datę, początku subskrypcji u nowego dostawcy

·        Uwaga opcji dodatkowych: wpisuje się dodatkowe informacje związane z subskrypcją

·        Uwaga robocza: wpisuje się informacje robocze związane z subskrypcją

·        Egzemplarz do obiegu: zaznacza się ramkę "zasób"

·        Tworzenie pozycji: wybiera się „żaden”- jeżeli nie tworzy się rekordów pozycji; „bez kodów paskowych”- jeżeli nie wypożycza się egzemplarza na zewnątrz i nie oznacza drukowanymi kodami paskowymi; „z kodami”- jeżeli oznacza się egzemplarz drukowanymi kodami paskowymi i udostępnia na zewnątrz

·        Rodzaj pozycji: wybiera się za pomocą przycisku: Kody

·        Uwaga w PAC: wpisuje się uwagę przeznaczona dla czytelnika (np. informacje o egzemplarzu), która ma wyświetlać się w katalogu

·        Numer bibliot.: podaje się numer subskrypcji nadany przez bibliotekę dla tytułu. Rekordy egzemplarzy tego samego tytułu, od tego samego dostawcy będą miały ten sam numer

·        Numer tytułu-od dost.: podaje się numer tytułu nadany przez dostawcę

·        Dla personelu: nie zaznacza się

·        Ukryj następny numer: pole zaznacza się, jeżeli nie ma konieczności informowania użytkowników o numerze oczekującym na przyjęcie

·        Uwaga wewnętrzna: wpisuje się uwagę o egzemplarzu dla bibliotekarzy

·        Lokalizacja: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Zachowaj-Zamknij

           

 

Retrokonwersja zasobów znajdujących się w zbiorach biblioteki

Rekord pierwszej pozycji

1.       W PAC wyszukuje się tytuł czasopisma wraz z utworzonym rekordem egzemplarza i przesyła do: Katalogowania

2.       Kliknij na przycisk: Zestawy

3.       Otworzy się okno: Wykaz: Rekordy zestawów dla opisu nr...

4.       Kliknij na przycisk: Egzemplarze

5.       Otworzy się okno: Wykaz: Pozycje do opisu bibl... rekord zestawu nr...

6.       Kliknij na przycisk: Nowy

7.       Otworzy się okno: Edycja: Pozycje do opisu bib...

·        Rodzaj pozycji: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Kod paskowy: wprowadza się kod paskowy drukowany lub wpisuje się zestaw znaków zastępujących kod paskowy, wg przyjętego przez bibliotekę schematu np. sygnatura bez formatu

·        Lokalizacja: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Kolekcja: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Sygnatura: wpisuje się sygnaturę

·        Numer inwentarzowy: wpisuje się numer inwentarzowy lub znak umowny np. „x”

·        Źródło: podaje się oznaczenie wpływu np. „K” – kupno

·        Cena: wpisuje się cenę woluminu (cen przed denominacją nie wprowadza się)

·        Status: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Egzemplarz: wpisuje się numerację tomu, w formie podanej przez wydawcę

·        Uwaga: podaje się potrzebne uwagi związane z woluminem i numerami w jego obrębie

·        Numer tomu czasopisma: wpisuje się numer tomu

·        Rodzaj sygnatury: wybiera się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        Zachowaj-Zamknij

 

 

 

 

 

Rekordy następnych pozycji

·        W oknie: Wykaz: Pozycje do opisu bibl...; Rekord zestawu nr...kliknij na przycisk: Tworzenie grupowe

·        Otworzy się okno: Grupowe tworzenie rekordów pozycji

·        Prefiks: wpisuje się literowe oznaczenie woluminu (jeżeli przy numeracji nie podano prefiksu, okna nie wypełnia się)

·        Od nr: wpisuje się pierwszy numer woluminu, od którego rozpoczyna się tworzenie grupowe pozycji

·        Do nr: wpisuje się ostatni numer woluminu tworzonego grupowo (jeżeli wprowadza się tylko jeden woluminu w polach od i do numeru, wpisuje się tę samą wartość)

·        Kliknij na przycisk: OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System automatycznie utworzy rekordy pozycji z systemowymi kodami paskowymi i numeracją ciągu na pierwszym poziomie.

 

 

 

 

Uzupełnianie danych w automatyczne utworzonych pozycjach

Aby wprowadzić numerację na dalszym poziomie, zaznacza się kolejno, każdą automatycznie utworzoną pozycję i edytuje za pomocą przycisku: Edycja.

1.       Otworzy się okno: Edycja: Pozycje do opisu bib...

2.       W oknie: Kod paskowy poz.: utworzone przez system kody, można zmienić na kody paskowe stosowane w bibliotece (jeżeli czasopismo udostępnia się na zewnątrz)

3.       W oknie nr inw: podaje się numer inwentarzowy lub przyjęte określenie umowne np. „X

4.       W oknie: status wprowadza się określenie za pomocą przycisku: Kody

5.        W oknie: Egzemplarz wpisuje się numerację na dalszym poziomie

6.      Zachowaj-Zamknij

 

 

Zasób kumulacyjny

·        W oknie: Wykaz: Rekordy zestawów dla opisu...kliknij na przycisk: Zasób

·        Otworzy się okno: Edycja: Zestawienie egzemplarzy dla danego tytułu czasopisma(nowy)

·        W oknie: Poz.: wpisuje się numer pozycji ciągu

·        W oknie: Numeracja wolna: podaje się numerację na pierwszym lub wszystkich poziomach, w formie skumulowanej (od numeru najniższego do najwyższego uwzględniając tylko zakres numeracji, w obrębie, której nie występują braki)

·        W oknie: Chronologia wolna: podaje się lata związane z numeracją

·        W oknie: Uwaga: podaje się potrzebną uwagę dotyczącą wyszczególnionego ciągu

·        W oknie: Ciąg: podaje się określenie za pomocą przycisku: Kody

·        W oknie: Uwaga wewnętrzna: podaje się uwagę dla bibliotekarzy związaną z zestawieniem

 

  

  

 

 

 

Modyfikacja zasobu kumulacyjnego

Jeżeli zasób zostanie uzupełniony o brakujące woluminy, dokonuje się modyfikacji w obrębie zasobu kumulacyjnego.

·        W oknie: Wykaz: Rekordy zestawów dla opisu... kliknij na przycisk: Zasób

·        Otworzy się okno: Zasób dla...egz. nr,...

·        Zaznacza się ciąg, który będzie modyfikowany

·        Kliknij na przycisk: Edycja

·        Otworzy się okno: Zestawienie egzemplarzy dla danego tytułu czasopisma vol...

·        W oknie: Numeracja wolna modyfikuje się numerację uzupełniając ją o nowe woluminy

·        W oknie: Chronologia wolna modyfikuje się lata związane z woluminami

·        W oknie: Uwaga podaje się potrzebną uwagę, dotyczącą wyszczególnionego ciągu

·        W oknie: Ciąg pozostawia się przyjęte określenie

·        W oknie: Uwaga wewnętrzna: podaje się potrzebną uwagę dla bibliotekarzy, dotyczącą wyszczególnionego ciągu

·        Zachowaj -Zamknij

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie założeń dla czasopism regularnych

Założenia tworzy się dla czasopism regularnych tzn. takich, które ukazują się z określoną częstotliwością. Jeżeli w trakcie wydawania czasopisma zmienia się częstotliwość, tworzy się nowe założenia, dla nowej częstotliwości. Zadaniem założeń jest automatyczne przyjmowanie i rejestracja wpływów.

 

Rekord bibliograficzny, wraz z rekordem egzemplarza przesyła się z PAC do: Kontroli

1.       Otworzy się okno: Wykaz egzemplarzy opisu nr...

2.       Zaznacza się egzemplarz, dla którego będą tworzone założenia

3.       W oknie: Wykaz egzemplarzy opisu nr...kliknij na przycisk: Założenie

4.       Otworzy się okno: Tablica założeń – opis nr...

5.       Kliknij na przycisk: Nowy

6.       Otworzy się okno: Tablica założeń – czasopisma wraz z oknem wprowadzającym: Edycja kodu ciągu i daty zastosowania założenia – Ciąg i data

 
 Założenie dla rocznika

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych numerów)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu : Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: rocznik

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

 

 

 

 

 

 

   Założenie dla półrocznika

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam.: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych numerów)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dwa razy w roku

·        Kliknij przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: nie wypełnia się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się 2

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

Założenie dla kwartalnika

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych numerów)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku : Kody : np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: kwartalnik

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się wartość 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza - reset : nie wypełnia się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się 4

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

 

 Założenie dla dwumiesięcznika

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych numerów)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określ za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dwumiesięcznik

·        Kliknij na przycisk: OK (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się wartość 1 (pierwszy poziom numeracji)

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza – reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się 6

·        Ciągły: nie wypełnia się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

Założenie dla miesięcznika i występującego w jego obrębie wyjątku

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: w oknie „start” wpisuje się datę (miesiąc-dzień) początku występowania wyjątku, a w oknie „koniec” datę (miesiąc-dzień) końca występowania wyjątku (wyjątki w założeniach można wprowadzać pod warunkiem, że wydawca przewiduje ich systematyczne występowanie w określonych miesiącach)

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie należ

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: miesięcznik

·        Kliknij przycisk: OK(system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się wartość 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza - reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się 12

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

1.       Kliknij na przycisk: Nowy, aby utworzyć osobne założenia dla wyjątku występującego w obrębie numeracji

2.       Otworzy się okno: Tablica założeń-czasopisma

3.       W polu wejściowym: Ciąg wpisuje się kod ciągu, który wybrano w pierwszym założeniu

4.       W polu wejściowym: Data zastosowania wpisuje się datę, którą podano w pierwszym założeniu

5.       Kliknij na przycisk: OK.

6.       System powróci do okna: Tablica założeń czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 1

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencja: wpisuje się np. 7/8 (oznaczenie miesięcy łączonych)

·        Jedn. sekwencji: zaznacza się miesiąc

·        Każdy: nie wypełnia się

·        Jednostka kalendarza: zaznacza się Rok

·        „na”: nie wypełnia się

·        Dzień tygodnia: zaznacza się N/S

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramka blink: Wzorzec numeracji kopiuje się automatycznie z pierwszego założenia

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

Test założeń przedstawi numerację, bez numerów łączonych, którą modyfikuje się w module Wpływ, przy ostatnim numerze wchodzącym w zakres łączenia.

Po dokonanej modyfikacji dalsze numery, oczekujące na przyjęcie, system automatycznie zmienia na łączone, dlatego numer oczekujący na przyjęcie, edytuje się i zmienia na pojedynczy. System powróci do właściwej numeracji numerów

 
 Założenie dla dwutygodnika (dwa razy w miesiącu)

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dwa razy w miesiącu

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej : zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrebie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się wartość 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza – reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się 24

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

 Założenie dla tygodnika

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: tygodnik

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola : Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej : zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie zaznacza się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza – reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: wpisuje się 1-1(powoduje przywrócenie numeru 1 na początku każdego roku niezależnie od liczby tygodni; 52 lub 53 w roku)

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

Założenie dla dziennika

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dziennik

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym zapisem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie zaznacza się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza – reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: wpisuje się 1-1 (powoduje przywrócenie numeru „1” na początku każdego roku, niezależnie od liczby dni; 365 lub 366 w roku)

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 
Założenie dla dziennika bez niedziel

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określą początek założeń

3.       Kliknij przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisz 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencja: wpisuje się: 2,3,4,5,6,7(podane cyfry oznaczają dni tygodnia, w których ukazuje się czasopismo. Niedziela stanowi pierwszy dzień tygodnia, dlatego w sekwencji zostaje opuszczona)

·        Jednostka sekwencji: zaznacza się Dzień

·        Każdy: nie wypełnia się

·        Jednostka kalendarza: zaznacza się: Tydzień

·        „na”: nie wypełnia się

·        Dzień tygodnia: zaznacza się N/S

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się wartość 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie zaznacza się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. T.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza – reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się właściwy np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: wpisuje się 1-1(powoduje przywrócenie numeru 1 na początku każdego roku niezależnie od liczby dni; 365 lub 366 w roku)

·        Zmiana kalendarza - reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 
Założenie dla indeksu rocznego
Przed utworzeniem założeń dla indeksu rocznego tworzy się założenia dla ciagu głównego (main). Indeks roczny stanowi dodatkowy ciąg regularnie występujący przy ciągu głównym.

1.       W polu wejściowym Ciąg za pomocą przycisku: Kody wprowadza się określenie „index”

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się tę samą datę, którą podano w założeniu dla ciągu głównego

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 1

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencja: wpisuje się: -1(wartość –1 przewiduje ukazanie się indeksu ostatniego dnia roku)

·        Jednostka sekwencji: zaznacza się Dzień

·        Każdy: nie wypełnia się

·        Jednostka kalendarza: zaznacza się Rok

·        „na”: nie wypełnia się

·        Dzień tygodnia: zaznacza się N/S

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem indeksu

·        Grupa numeracji wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie zaznacza się

·        Nazwa: wpisuje się oznaczenie podane przez wydawcę np. Indeks autorski

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się Wersaliki, jeśli nie ma wystąpić numeracja indeksu lub  Cyfrowy jeżeli ma wystąpić numeracja indeksu

·        Lista wartości: wpisuje się: 0, jeśli nie ma wystąpić numeracja indeksu lub okna nie wypełnia się, jeżeli ma wystąpić numeracja indeksu

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza – reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 
Założenie dla czasopism regularnych z numeracją ciągłą na drugim poziomie

5.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

6.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określą początek założeń

7.       Kliknij na przycisk: OK

8.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisz 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: wzorzec publikacji charakteryzujący częstotliwość np. miesięcznik

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie zaznacza się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. Vol.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: nie wypełnia się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr l (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się ilość numerów wydawanych w obrębie woluminu np. 12

·        Ciągły: zaznacza się kratkę

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń aby sprawdzić ich poprawność

 
Założenie dla czasopism, z numeracją początkową większą od wartości jeden czyli tworzenie założeń w trakcie wydawania czasopisma

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisz 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku  Kody: np.Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dowolny wzorzec publikacji charakteryzujący częstotliwość np. miesięcznik

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się ć 0 (w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. Vol.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: nie wypełnia się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się ilość numerów wydawanych w obrębie woluminu np. 12

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Twórz numer

·        Otworzy się okno: Edycja: Numer—(nowy)

·        Wpisuje się odpowiednie wartości w wygenerowanym przez system oknie numeracji

 

 

 

 

 

 

 

·        Zachowaj-Zamknij

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

 
 
 
Założenie dla czasopism, z numeracją większą od wartości jeden na pierwszym poziomie i numeracją ciągłą na drugim poziomie

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określą początek założeń

3.       Kliknij: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol.: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dowolny wzorzec publikacji charakteryzujący częstotliwość

·        Kliknij na przycisk: OK.(system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 ( w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. Vol.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisz np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się ilość numerów wydawanych w obrębie woluminu np. 4 (kwartalnik)

·        Ciągły: zaznacza się kratkę

·        Linia podst.: wpisuje się wartość –2, aby uzupełnić brakujące numery (jeżeli numeracja jest inna od spodziewanej wprowadza się właściwe wartości liczbowe w celu uzupełnienia brakujących w założeniu numerów)

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        Kliknij na przycisk: Twórz numer

·        Otworzy się okno: Edycja: Numer—(nowy)

·        Wpisuje się odpowiednie wartości w wygenerowanych przez system oknach numeracji

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

Założenia dla czasopism z numeracją wielokrotnie powtarzaną na pierwszym poziomie i numeracją ciągłą na drugim poziomie

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień która określąapoczątek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określa się za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dowolny wzorzec publikacji charakteryzujący częstotliwość np. kwartalnik

·        Kliknij na przycisk: OK (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji np. kwartalnik

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 ( w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. Vol.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie wypełnia się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk : Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisz np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się ilość woluminów, które mają powtarzać się na pierwszym poziomie numeracji np. 2

·        Ciągły: zaznacza się kratkę

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

 

Założenia dla czasopisma z kilkoma poziomami numeracji w tym z numeracją ciągłą na ostatnim poziomie

1.       W polu wejściowym Ciąg wprowadza się za pomocą przycisku: Kody, oznaczenie ciągu np. main

2.       W polu wejściowym Data zastosowania wpisuje się datę wg wzoru: rok-miesiąc-dzień, która określa początek założeń

3.       Kliknij na przycisk: OK

4.       System powróci do okna: Edycja: Tablica założeń-czasopisma

·        Kolejność: wpisuje się 0 (zero), następne ciągi tego samego egzemplarza oznacza się kolejnymi cyframi

·        Początek mm-dd: 01-01 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące początkiem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Koniec mm-dd: 12-31 (system tworzy automatycznie i oznacza miesiąc i dzień będące końcem przedziału czasowego, w obrębie którego występuje określona częstotliwość, powtarzana w obrębie każdego roku kalendarzowego)

·        Wyjątki: nie wypełnia się

·        Zwłoka w reklam: system obsługuje automatycznie

·        Uwaga w PAC: nie zaznacza się

·        Il. przyjętych: system obsługuje automatycznie (jeżeli przyjęte we wpływach numery wycofuje się z zasobu, należy ręcznie zmienić ilość przyjętych)

·        Przeciętne opóźnienie(dni): system obsługuje automatycznie, powstałe opóźnienie usuwa się ręcznie przed przyjęciem nowego numeru i wpisuje wartość: 0 (zero)

·        Wzorzec chronol: wybiera się za pomocą przycisku: Kody: np. Year (można wybrać inny bardziej szczegółowy wzorzec chronologii)

·        Sekwencję i jednostkę kalendarzową określ za pomocą przycisku: Wzór publ.

·        Otworzy się okno: Podgląd kodu: Wzorzec publikacji

·        Wybiera się: dowolny wzorzec publikacji charakteryzujący częstotliwość

·        Kliknij na przycisk: OK. (system automatycznie wypełni pola: Sekwencja; Jedn. Sekwencji; Każdy; Jednostka kalendarzowa; Dzień tygodnia)

·        Rodz. daty końcowej: zaznacza się jedną z wyszczególnionych opcji np. Żaden

·        Ramkę blink: Wzorzec numeracji wypełnia się zgodnie z wydawniczym oznaczeniem numeracji

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0 ( w obrębie jednej grupy numeracji mogą wystąpić maksymalnie dwa poziomy numeracji)

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Postfiks: nie wypełnia się

·        Nazwa: wpisuje się prefiks podany przez wydawcę np. R.

·        Ilość jednostek na poziom: nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: nie zaznacza się

Wprowadzając numerację na dalszym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 0

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisuje się ilość woluminów, które maja powtarzać się na pierwszym poziomie numeracji) np. 2

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

Wprowadzając numerację na kolejnym poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 1

·        Poziom: wpisuje się 1

·        Nazwa: wpisuje się np. t. (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom nie wypełnia się

·        Ciągły: nie zaznacza się

·        Linia podst.: nie zaznacza się

·        Typ danych: zaznacza się np. Cyfrowy

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacza się kratkę

Wprowadzając numerację na ostatnim poziomie kliknij na przycisk: Nowy

·        Grupa numeracji: wpisuje się 1

·        Poziom: wpisuje się 2

·        Nazwa: wpisuje się np. nr ciągły (lub inne oznaczenie numeracji)

·        Ilość jednostek na poziom: wpisz np. 4(podana ilość jednostek oznacza, że po czterech kolejnych numerach ciągłych, zmienia się rok kalendarzowy)

·        Ciągły: zaznacz kratkę

·        Lista wartości: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza: nie wypełnia się

·        Zmiana kalendarza- reset: zaznacz kratkę

·        Zachowaj-Zamknij

·        System powróci do okna: Tablica założeń opis nr...

·        Kliknij na przycisk: Test założeń, aby sprawdzić ich poprawność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpływy

 

 Moduł Wpływy Czasopism - przyjmowanie numerów czasopisma

Zanim możliwe stanie się przyjęcie pierwszego numeru czasopisma regularnego, należy utworzyć rekord bibliograficzny, egzemplarza i założenia.

Jeżeli brak rekordu egzemplarza system wyświetli komunikat, że tytuł nie jest przygotowany do przyjęcia w module Wpływy.

Czasopisma nieregularne, dla których nie tworzy się założeń, można również przyjmować w module Wpływy, po uprzednim utworzeniu rekordu bibliograficznego i rekordu egzemplarza. Numery takich egzemplarzy są przyjmowane jak numery specjalne.

 

 Przyjęcie numeru z założeń bez bibliotecznych kodów kreskowych

1.       Wyszukuje się w PAC tytuł, dla którego utworzono rekord bibliograficzny, egzemplarza i złożenia

2.      Tytuł Przesyła się do... Wpływ czasopism

3.      Otworzy się okno: Wykaz numerów - opis nr ...,

4.      W oknie: Wykaz numerów - opis nr ...,kliknij na przycisk: Załóż

5.       W oknie: Wykaz numerów - opis nr ..., pojawi się pierwszy numer oczekujący na przyjęcie

 

6.      W oknie: Wykaz numerów - opis nr ...zaznacza się numer do przyjęcia

7.      Kliknij na przycisk: Przyjmij

8.       Otworzy się okno: Przyjmowanie numeru z liczbą egzemplarzy do przyjęcia

 

System podaje ilość egzemplarzy oczekujących na przyjęcie. Można zweryfikować lub zmienić liczbę egzemplarzy i w razie potrzeby oznaczyć egzemplarze uszkodzone lub wpisać liczbę mniejszą od oczekiwanej.

Chcąc przyjąć większą liczbę egzemplarzy od oczekiwanej, w module Kontrola Czasopism tworzy się kolejny rekord egzemplarza i założenia dla nowego ciągu. Jeżeli nie utworzono rekordów egzemplarza i założeń pojawi się okno z komunikatem CKI

8.      Kliknij na przycisk: OK

9.       System powróci do okna: Wykaz numerów-opis nr..., z właściwą ilością numerów do przyjęcia

10.   Kliknij na przycisk: OK lub OK i następny,

11.   Przyjęty numer zostaje oznaczony wartością „0”. Numer oczekujący na przyjęcie zakłada się automatycznie i do momentu przyjęcia na stan biblioteki ma oznaczenie„1

 

Przyjęte w module Wpływy numery automatycznie generują się w module Katalogowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Przyjęcie numeru z założeń z bibliotecznym kodem kreskowym
            Aby przyjmować numery z bibliotecznymi kodami paskowym w rekordzie egzemplarza w oknie: „Egzemplarz czasopisma” wybiera się tworzenie pozycji z zaznaczoną opcją „Z kodami paskowymi”.
Przed przyjęciem numerów w module Wpływy, wyświetli się okno „ Opcje dodatkowe”, gdzie w ramce „Kod paskowy” wprowadza się kod kreskowy, którym oznacza się przyjmowany numer. Po wprowadzeniu kodu paskowego klika się na przycisk ”OK”.
 
 
 
Przeglądanie informacji o egzemplarzach i numerach czasopisma

Szczegółowe dane dotyczące egzemplarzy oraz numerów, można przeglądać za pomocą przycisków: Szczegóły numeru lub Archiwum.

W oknie: Szczegóły numeru, można zmieniać status numeru egzemplarza, korzystając z przycisków: Uszkodzony; Nie wpłynął; Oczekiwany i Reklamacja.

Numerom oczekującym na przyjęcie status można zmieniać dowolnie.

Numerom przyjętym system nie zezwala na zmianę statusu z „Otrzymany” na „Reklamacja”, generując odpowiedni komunikat

 

Jeżeli numer egzemplarza został przyjęty można zmienić jego status na: Nie wpłynął, Uszkodzony lub Oczekiwany. System wyświetli komunikat dla potwierdzenia zmiany statusu.

Zmieniając statusu klika się na przycisk: OK. Rezygnując ze zmiany statusu klika się na przycisk: Anuluj.

Usuwanie opóźnień wygenerowanych w założeniu dla egzemplarza

Jeżeli numer egzemplarza nie wpłynął do biblioteki w przewidywanym terminie, który określono w założeniach, w oknie „ Przeciętne opóźnienie” system automatycznie wprowadzi ilość dni, które upłynęły od przewidywanego terminu wpływu, dlatego przed przyjęciem numeru spóźnionego lub następującego po nim, edytuje się założenie i ręcznie usuwa liczbę dni opóźnienia i wpisuje wartość „0”

 

   Wyświetlanie otrzymanych numerów w module wpływy

1.       Po zamknięciu okna: Wykazu numerów-opis nr... i powtórnym jego otwarciu, wyświetla się tylko numer oczekujący na przyjęcie. Aby zobaczyć numery już przyjęte, w oknie: Wpływ czasopism...z menu Numery, wybiera się opcję: Pokaż otrzymane numery

2.      W oknie: Wykazu numerów-opis nr...system wyświetli wszystkie numery otrzymane oraz numer oczekujący na przyjęcie

 
 Przyjmowanie numerów nie oczekiwanych, specjalnych oraz numerów o częstotliwości nieregularnej

Numery nie oczekiwane to:

Przyjmowanie numerów nie przewidywanych i specjalnych

Aby przyjąć w module Wpływy numer nie przewidywany w oknie: Wpływ czasopism..., kliknij na przycisk: Specjalny

1.                  Otworzy się okno: Wybierz kod obiegu

2.                  Wybiera się oznaczenie ciągu w obrębie, którego przyjmuje się numery np. main

3.                  Kliknij na przycisk: OK.

4.                  Otworzy się okno: Edycja: Wydanie—(nowy)

5.                  Numeracja: wpisuje się oznaczenie numeracji pozycji nie oczekiwanej

6.                  Daty wydania i przewidywanego wpływu, wpisuje się wg wzoru: rok-miesiąc-dzień. Wprowadzane daty powinny być wcześniejsze niż założone przy następnym oczekującym na przyjęcie numerze

7.                  Zachowaj-Zamknij

 

 

 

 

Przyjmowanie numerów nieregularnych

Czasopisma nieregularne przyjmuje się w module Wpływy w taki sam sposób jak numery nieoczekiwane w czasopismach regularnych.

 

Uwagę o sposobie przyjmowania numerów nieregularnych, można sporządzić w module Kontrola przy rekordzie egzemplarza.

 
Tworzenie uwagi przed przyjęciem

1.                  Z menu: Egzemplarze wybiera się na opcję: Uwaga przed przyjęciem

 

 

 

2.                  Otworzy się okno: Uwaga przed przyjęciem dla czasopisma nr...w którym wprowadza się odpowiednią uwagę.

3.                  Zachowaj-Zamknij

4.                  Przesyłając tytuł czasopisma z PAC do modułu Wpływy system wyświetli tekst uwagi odnoszącej się do sposobu przyjęcia numerów egzemplarza

5.                  Kliknij na przycisk: OK

Usuwanie numeru

1.       Wyszukaj w PAC, tytuł, którego numer zamierzasz usunąć

2.       Prześlij tytuł do: Wpływy

3.       Otworzy się okno: Wykaz numerów opis nr...

4.       Zaznacza się numer, do usunięcia

5.       Z menu: Plik wybierz opcję: Usuń

6.       Wyświetli się okno potwierdzające usunięcie

7.       Kliknij na przycisk: OK

8.       Jeżeli numer był przyjęty, pojawi się drugi komunikat potwierdzający usunięcie

9.       Kliknij na przycisk OK

10.   Numery przyjęte, a następnie usunięte w module Wpływy, usuwa się również w module Katalogowanie w oknie: Wykaz: Pozycje dla opisu bib...oraz w zasobie w oknie: Wykaz: Rekordy zestawów dla opisu nr...

 

Reklamacje

 

System generuje informacje o numerach czasopism, które nie wpłynęły do biblioteki i zezwala na ich przeglądanie w module Wpływy.

 

1.       Przesyła się dowolny tytuł czasopisma z PAC do: Wpływy

2.       W oknie: Wykaz numerów-opis nr...kliknij na menu: Reklamacje

3.       Wybiera się opcję: Przegląd reklamacji

4.       Otworzy się okno: Przegląd reklamacji czasopisma dla biblioteki

5.       Klika się na klawisz: Lokalizacja i wybiera właściwą

 

 

 

 

6.       Kliknij na przycisk: OK

7.       System wyświetli: Przegląd reklamacji czasopism

 

 

8.       Za pomocą klawisza: Wyświetl na ekranie przeglądu reklamacji, system wyświetla potrzebne informacje o tytułach

 

 

9.       Za pomocą klawisza: Sortuj system sortuje wykaz czasopism reklamowanych wg wybranego klucza

 

 

10.     Za pomocą klawisza: Do numerów system automatyczne wyświetla szczegóły numeru czasopisma