Możliwości wyszukiwawcze i dostęp do baz


Możliwości wyszukiwawcze baz danych

Użytkownicy korzystający z baz danych mają dostęp do wielu różnorodnych funkcji. W ramach wyszukiwania informacji dostępne jest wyszukiwanie proste, rozszerzone i typu EXPERT w których korzystać można z operatorów logicznych oraz wyszukiwanie według języka naturalnego. Możliwe jest ograniczanie rezultatów wyszukiwania do artykułów dostępnych w pełnym tekście, artykułów określonych jako wstępne, artykułów zamieszczonych w czasopismach prenumerowanych przez macierzystą instytucje użytkownika bazy. Użytkownik może poszukiwać artykułów umieszczonych we wskazanym tytule czasopisma. Dostępna jest możliwość określenia dat wydania oraz ilości stron wyszukiwanych publikacji. Użytkownik bazy może również indywidualnie określić sposób wyświetlania rezultatów poszukiwania oraz ich zapisania.
W ramach pobierania informacji możliwe jest jej zapisywanie, przesyłanie rezultatów pocztą elektroniczną oraz jej drukowanie. Oprócz możliwości przeszukiwania wyżej wymienionych baz dostępne są takie opcje jak: wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach z całego świata, wyszukiwanie tytułów czasopism oraz wyszukiwanie ilustracji.
Wspomniane już narzędzia administracyjne pozwalają administratorowi bazy w danej instytucji zarządzać dostępem do baz Konsorcjum, tworzyć statystyki wykorzystania baz oraz ustalić domyślne parametry prezentacji baz oraz prezentacji wyników wyszukiwania.

Warunki dostępu

Warunki umowy licencyjnej na dostęp do baz przewidują:

* każdy uczestnik konsorcjum może dać dostęp nieograniczonej liczbie swoich użytkowników
* nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników
* dostęp do funkcji administracyjnych jak statystyki użytkowania baz w różnym układzie, autoryzacja dostępu z komputerów domowych, możliwość dodawania grup użytkowników i adresów IP, ustawiania indywidualnych profili przeszukiwań w bazach
* możliwość zakładania linków do kolekcji lokalnych biblioteki, katalogu OPAC, formularza wypożyczeń bibliotecznych, czasopism dostępnych w ramach prenumeraty w innych serwisach czy w ramach konsorcjum, do katalogu Biblioteki Narodowej, czasopism dostępnych na innych serwerach itp.
* możliwość ładowania do serwisu czasopism z kolekcji lokalnej biblioteki
* bezpłatne szkolenia dla personelu bibliotek i użytkowników
* bezpłatne archiwum na CD lub DvD-Romach z bazy Academic Search Premier i Business Source Premier
* zakup dostępu do baz uprawnia użytkowników bez dodatkowych opłat do drukowania i wysyłania pocztą elektroniczną artykułów dla własnych potrzeb w celach edukacyjnych i naukowych oraz do zakładania w serwisie indywidualnych kont w celu zapisywania w pamięci rezultatów przeszukiwań oraz otrzymywania pocztą elektroniczną alertów z baz według zadanych profili wyszukiwawczych SDI (selektywna dystrybucja informacji).

Każda biblioteka może wybrać dowolną kombinację baz (wszystkich lub tylko części baz). Cena udziału w konsorcjum pozostaje bez zmian w przypadku wyboru jednej, kilku czy wszystkich baz.

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych zajmująca się sprawami organizacyjnymi i rozliczeń finansowych wystawia członkom konsorcjum umowy i rachunki za korzystanie z baz.

Koordynatorem konsorcjum ze strony firmy EBSCO jest Pani Teresa Górecka.

EBSCO Publishing
Account Manager Poland,
Latvia, Lithuania, Ukraine,
TGorecka@ebsco.com
tel.: +31/36 521 77 73
fax: +31 /36 521 77 74
http://www.ebscohost.com