eIFL - EBSCO


eIFL Direct

Komunikat w sprawie finansowania zakupu licencji krajowej pakietu podstawowego bazy EBSCO Publishing.
Warunki dostępu i rejestracja.
Oświadczenie.
Opis zawartości baz pakietu podstawowego.
Bazy pakietu podstawowego.

Projekt

Pierwszego września 1999 roku Open Society Institute z Budapesztu (OSI) oraz EBSCO Publishing zgodziły się współpracować nad projektem stworzenia największego na świecie konsorcjum informacyjnego.

Wspólne przedsięwzięcie, nazwane Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct, ma na celu udostępnienie informacji w postaci elektronicznej bibliotekom wszystkich typów (akademickim, naukowym, medycznym, publicznym, parlamentarnym), ministerstwom oraz instytucjom pozarządowym. Wśród użytkowników są pracownicy naukowi, politycy, pracownicy administracji państwowej, studenci i wszyscy zainteresowani, którzy głównie z powodu bardzo wysokich cen czasopism nie mają możliwości prenumerowania ich również w wersji drukowanej. Do konsorcjum należy teraz ponad 2000 organizacji i ich liczba stale rośnie. Dotychczas dokonano ponad trzech milionów wyszukiwań w bazach danych EBSCO (Academic Search Premier, Business Source Premier, MasterFILE Premier, Newspaper Source Plus, Comprehensive MEDLINE Plus Full-Text, Health Source Plus.

Programem są objęte przede wszystkim kraje dotąd mające utrudniony dostęp do informacji i one przede wszystkim uzyskują pomoc z OSI. Organizacja ta jako część Fundacji Sorosa zajmuje się wspieraniem rozwoju społeczeństw otwartych. A szeroki dostęp do informacji jest, rzecz jasna, ważnym czynnikiem wspierania tegoż rozwoju. Z krajów korzystających z projektu 27 leży w Centralnej i Wschodniej Europie (większość to państwa pokomunistyczne), dziesięć w Afryce południowej. Oprócz tego projekt obejmuje Gwatemalę i Haiti. W nadchodzących miesiącach do projektu dołączy kolejnych 18 krajów z Afryki zachodniej oraz Indonezja. Tym samym konsorcjum obejmie 58 krajów.

W przeszłości większość uczestników miała bardzo ograniczony dostęp do informacji zawartych w międzynarodowych czasopismach naukowych, dotyczących nauk społecznych i humanistycznych. Przyczyną były nie tylko czynniki polityczne, ale też bardzo wysokie ceny, uniemożliwiające bibliotekom zakup nawet niewielkiej liczby tytułów tych czasopism w formie drukowanej.

Tematyka baz dostępnych w Konsorcjum EIFL Direct

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w ramach projektu Electronic Information for Libraries Direct - eIFL Direct. Bazy te są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki humanistyczne, społeczne, psychologię, religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych:

Bazy pełnotekstowe:

1) Academic Search Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje oloło 4.500 czasopism pełnotekstowych (m.in.: Annual Review of Genetics, Journal of Applied Physics, Scientific American, Neural Computing and Applications, Applied Physics Letters, Journal of Biogeography, Power Engineering), w tym ponad 3.600 czasopism recenzowanych naukowo oraz cytowania i abstrakty z ok. 8.200 czasopism, m.in. 1.200 abstraktow czasopism Elseviera. Baza zawiera czasopisma z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, medycznych, biomedycznych, rolnictwa, nauk ścisłych, technicznych, informatyki i wielu innych dziedzin. Ponad 100 czasopism zawiera archiwa w formacie PDF od 1975 roku;

2) Business Source Premier - baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ok. 9.500 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.300 czasopism pełnotekstowych i 140 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin oraz ponad 7.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, różnych dziedzin przemysłu, badania rynku, handlu międzynarodowego i innych dziedzin. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw i ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT.

Baza Business Source Premier zostaje zastąpiona od 2007 r. znacznie obszerniejszą bazą Business Source Complete.

3) Business Source Complete - najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 25.0000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 2.800 czasopism pełnotekstowych i ponad 600 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek z zakresu ekonomii i biznesu oraz ponad 21.000 raportów pełnotekstowych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynku, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 10.000 profili przedsiębiorstw, ponad 20.000 profili najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 18.000 wywiadów z analitykami ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 2.500 analiz ekonomicznych typu SWOT.

4) Regional Business News - jest dodatkiem do bazy Business Source w obu wersjach i zawiera pełne teksty 50 regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;

5) Health Source-Nursing/Academic Edition - zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia;

6) Health Source-Consumer Edition - zawiera pełne teksty 260 czasopism i informatorów oraz ponad 1.000 broszur z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia i wiele in.;

7) Clinical Pharmacology - jest dodatkiem do bazy Health Source w obu wersjach i zawiera ponad 1.200 monografii oraz ponad 2.700 materiałów informacyjnych na temat leków stosowanych w USA.

8) Master File Premier - wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca ponad 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera m.in. ok. 500 różnych informatorów pełnotekstowych, ok. 85.000 biografii, ponad 100.500 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 275.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i wielu innych

9) Newspaper Source - baza pełnotekstowa, oferuje dostęp do 285 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Moscow Times, The St. Petersburg Times, The Times (London), Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu gazet amerykanskich, jak: The Washington Post, The Washington Times, USA Today, The Christian Science Monitor, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i in. gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne;

Bazy bibliograficzne:

1) Agricola - zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA. Obejmuje ponad 2,5 miliona cytowań odnośnie artykułów z czasopism, monografii, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych, raportów i różnego rodzaju dokumentów źrodłowych z zakresu wszystkich aspektów tematyki rolniczej jak: biotechnologia rolnicza, uprawa roślin, hodowla zwierząt, leśnictwo, ekologia, żywienie, ekonomika rolnictwa i nauk pokrewnych. Obejmuje archiwum od 1970 r. ;

2) Medline - baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych, zawiera indeksy i abstrakty z ponad 4.800 czasopism z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia i nauk biomedycznych. Ok. 1.100 czasopism indeksowanych w MEDLINE jest dostępnych w pełnym tekście w bazie Academic Search Premier;

3) ERIC - baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA, zawiera cytowania i abstrakty odnośnie ponad 1.000 czasopism z takich dziedzin jak: szkolnictwo, edukacja, nauki społeczne, m.in. Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning &Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly, zawiera również 2.200 pełnotekstowych kompendiów/wyciagów;

4) Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA) - zawiera indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism oraz dodatkowo książek, raportów i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, wyszukiwania informacji online, zarzadzania informacją i wielu innych tematów. Archiwa w bazie sięgają połowy lat 1960-tych;

W ramach projektu eIFL-EBSCO możliwy jest zakup przez uczestników konsorcjum w Polsce dostępu do dodatkowych baz danych, z których najczęściej zamawiane to:

ATLA Religion Database - uznany indeks z zakresu literatury religioznawczej i teologicznej, zawiera informacje na temat studiów biblijnych, religii świata, historii kościoła oraz religii w kontekście społecznym, obejmuje ponad 1,4 milionów rekordów bibliograficznych w ponad 60 językach. Zawiera ponad 488.000 cytowań artykułów z ponad 1.500 czasopism (506 indeksowanych na bieżąco), ponad 215.000 cytowań esejów z ponad 15.700 prac wielu autorów, ponad 446.000 cytowań z przeglądów książek i rosnącą liczbę cytowań źródeł multimedialnych. Zawartość bazy obejmuje okres od 1949 do dziś, a projekt retrospektywnego indeksowania zapewnia cytowania wybranych tytułów od daty ich oryginalnej publikacji. Baza jest znaczącym źródłem dla badaczy i studentów teologii, nauk społecznych, historii i humanistyki. Wydawcą bazy jest American Theological Library Association.
Biblioteki w Polsce prenumerujące pakiet eIFL-EBSCO mają dostęp to pełnego tekstu ok. 280 czasopism indeksowanych w ATLA Religion Database, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

ATLASerials - ATLA Religion DatabaseTM with ATLASerialsTM łączy podstawowy indeks artykułów czasopism, przeglądów książek i kolekcji esejów we wszystkich dziedzinach religii z kolekcją online ATLA zawierającą czołowe czasopisma z zakresu religioznawstwa i teologii. Obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej ATLA oraz hiperłącza do ponad 185.000 artykułów elektronicznych i przeglądów książek z ponad 80 czasopism wybranych przez czołowych naukowców z USA z zakresu religii.

CINAHL - zawiera dane bibliograficzne ponad 2.850 czasopism z zakresu pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. W bazie jest ponad 1.000.000 rekordów z archiwami od 1982 r., w tym pełna kolekcja anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez National League for Nursing i American Nurses' Association. CINAHL obejmuje takie dziedziny jak pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycynę alternatywną i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Dodatkowo baza oferuje dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, materiały audiowizualne i rozdziały książek. Baza zawiera przeszukiwalne cytowania z ponad 1.170 czasopism. Pełnotekstowe materiały obejmują ponad 70 czasopism, sprawy sądowe, innowacje kliniczne, informacje na temat leków, narzędzi do badań i testów klinicznych.
Wersja bazy CINAHL na platformie EBSCOhost zawiera zbiór PreCINAHLLTM dający dostęp do danych bibliograficznych nowych artykułów natychmiast po opublikowaniu przed zakończeniem procesu indeksowania. Po uzupełnieniu danych bibliograficznych rekordy te są dodawane do bazy głównej CINAHL i usuwane z PreCINAHL.
Baza CINAHL zawiera również: afiliację autora i przeszukiwalne cytowania naukowe

CINAHL with Full Text - najobszerniejsza baza pełnotekstowa z zakresu pielęgniarstwa i nauk pokrewnych. Oprócz danych bibliograficznych zawiera pełny tekst ponad 520 czasopism indeksowanych w bazie CINAHL, z czego 240 czasopism jest niedostępne w żadnej innej bazie EBSCO. Archiwa pełnotekstowe sięgają 1982 roku.

Communication & Mass Media Complete - zawiera pełne teksty ok. 300 czasopism oraz indeksy i abstrakty ponad 600 czasopism z zakresu komunikacji społecznej i mass mediów. Wiele najważniejszych czasopism ma abstrakty, pełne teksty w formacie PDF i przeszukiwalne cytowania od pierwszego wydanego zeszytu do dnia dzisiejszego. Baza ma specjalistyczny tezaurus z zakresu komunikacji społecznej i zawiera profile ponad 3.000 najbardziej poszukiwanych i najczęściej cytowanych autorów.

EconLit - wydawana przez American Economic Association najbardziej obszerna baza bibliograficzna z literatury ekonomicznej. Jest wiarygodnym źródłem cytowań i abstraktów w zakresie badań w ekonomii począwszy od 1969 r.. Zapewnia hiperłącza do artykułów pełnotekstowych we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, studia gospodarek poszczególnych krajów, ekonometria, prognozowanie ekonomiczne, ekonomia środowiska, regulacje państwowe, ekonomika pracy, teorie monetarne i wiele innych. Baza używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, referaty i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature. Liczba wszystkich rekordów w bazie pochodzących ze różnych źródeł wynosi łącznie ponad 785.000.
Biblioteki w Polsce prenumerujące pakiet eIFL-EBSCO mają dostęp to pełnego tekstu ok. 300 czasopism indeksowanych w EconLit, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

EconLit with Full Text - obejmuje pełną zawartość bazy bibliograficznej EconLit oraz dodatkowo ponad 400 publikacji pełnotekstowych, w tym czasopisma American Economic Association bez okresu embarga, takie jak: American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives. Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski.

Education Research Complete - baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 1.730 czasopism oraz pełne teksty ponad 830 czasopism z zakresu edukacji począwszy od dzieciństwa do szkolnictwa wyższego. Baza obejmuje różne dziedziny od programów kształcenia, poprzez administrację szkolnictwa, politykę, finansowanie i wszelkie tematy związane z edukacją. Baza zawiera również pełny tekst 67 książek i monografii oraz materiałów konferencyjnych.

Environment Complete - baza zawiera ponad 1.590.000 rekordów bibliograficznych z ponad 1.500 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1950 r. Tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak rolnictwo, ekosystemy, ekologia, energia i jej źródła, zasoby naturalne, gospodarka wodna, marynarka handlowa, geografia, zanieczyszczenie środowiska i gospodarka odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, polityka państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych. Baza zawiera pełny tekst ponad 400 czasopism, w tym wiele najbardziej poszukiwanych, jak Environment (od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology, i inne. Ponadto baza zawiera ponad 100 monografii pełnotekstowych jak Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management, i inne.

GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) - ma podstawowe znaczenie w zakresie ogólnoświatowych chorób zakaźnych i wspiera podejmowanie decyzji klinicznych w punktach udzielania pomocy medycznej, zapewnia bieżące źródła z zakresu medycyny opartej na dowodach naukowych do celów diagnozowania, leczenia i nauczania w dziedzinie chorób zakaźnych i tropikalnych, epidemiologii i mikrobiologii. Przy pomocy bazy GIDEON lekarze mogą postawić diagnozę i uzyskać informację na temat leczenia jak również otrzymać aktualną informację na temat chorób i istotnych wybuchów epidemii na świecie .
GIDEON jest zbudowany z czterech modułów: Diagnozowanie, Epidemiologia, Leczenie i Mikrobiologia. Zawiera informacje na temat 342 chorób, 231 krajów, 1.500 rodzajów drobnoustrojów i 338 czynników antybakteryjnych i szczepionek. Ponad 15.000 notatek przedstawia w skrócie stan poszczególnych infekcji w danym kraju. W bazie jest również zawarte ponad 55.000 ilustracji i wykresów, interaktywnych map i odsyłaczy. Baza jest uaktualniana co tydzień i używa wszystkich istotnych cytowań pojawiających się w bazie MEDLINE, w okresowych publikacjach Światowej Organizacji Zdrowia, streszczeniach głównych spotkań międzynarodowych, opinii użytkowników i innych istotnych źródłach. Źródła danych bazy GIDEON opierają się na standardach medycyny opartej na dowodach naukowych.
Baza GIDEON jest używana przez lekarzy udzielających pomocy w nagłych przypadkach, specjalistów chorób zakaźnych, szpitale, uczelnie medyczne, wydziały zdrowia publicznego i wojsko. Baza pomaga klinicystom przezwyciężyć nadmiar informacji i zaoszczędzić czas dostarczając szybkiej diagnozy i dając dostęp do rozległego zasobu informacji z badań medycznych o wysokiej jakości. Jest idealnym narzędziem do nauczania studentów, stażystów i stypendystów.
GIDEON obejmuje: 342 choroby, 231 kraje, 338 lekarstwa i szczepionki, 1.341 rodzaje drobnoustrojów, 27.668 źródła, 15.462 szczegółowe notatki dla poszczególnych krajów, 5.762 wybuchów epidemii, 4.015 ilustracji i map.

Hospitality & Tourism Complete - zawiera dane dotyczące badań naukowych i informacje ze wszystkich dziedzin związanych z turystyką i hotelarstwem. Kolekcja obejmuje ponad 624.000 rekordów z zawartością od 1965 r. Baza zawiera pełny tekst ponad 300 publikacji, włączając czasopisma, książki oraz raporty na temat firm i krajów. W bazie znajduje się pełny tekst takich czasopism jak Current Issues in Tourism, Hotel & Motel Management, Hotels, International Journal of Tourism Research, Journal of Ecotourism, Journal of Leisure Research, Journal of Sport Tourism, Journal of Sustainable Tourism, Leisure Sciences, Leisure Studies, Nation's Restaurant News, Restaurant Business, Restaurants & Institutions, Tourism & Hospitality Research, Tourism Review, Travel Weekly i wiele innych.
Publikacje pochodzą z różnych krajów i obszarów, w tym z USA, Kanady, Australii, Europy i Azji. Tematyka obejmuje demografię, statystykę, rozwój i inwestycje, żywność, napoje, sztukę kulinarną, prawodawstwo w zakresie hotelarstwa, zarządzanie hotelami, administrację hoteli, podróże indywidualne i służbowe, trendy rynkowe, technologię i inne dziedziny.

Humanities International Complete - zawiera pełny tekst 665 czasopism, książek i różnego rodzaju publikacji pełnotekstowych z całego świata oraz ponad 2 miliony rekordów bibliograficznych z ponad 2.000 czasopism, esejów, recenzji, poematów i wielu innych publikacji w dziedzinie nauk humanistycznych. Baza jest nieocenionym źródłem dla studentów, naukowców, badaczy i nauczycieli akademickich zainteresowanych wszystkimi aspektami nauk humanistycznych, literaturą, rozwojem myśli naukowej i twórczej.

International Pharmaceutical Abstracts (IPA) - baza wydawana przez American Society of Health-System Pharmacists zawiera informacje z ponad 750 czasopism farmaceutycznych, medycznych i związanych z opieką zdrowotną, które zostały opublikowane począwszy od 1970 r. Baza obejmuje całe spektrum terapii lekowej i informacje farmaceutyczne dla badaczy, toksykologów, pracowników firm kosmetycznych, bibliotekarzy medycznych i praktyków, którzy mogą łatwo znaleźć odpowiedzi na wszystkie problemy związane z lekami. Tematyka bazy obejmuje biofarmację, farmakokinetykę, systemy dostaw nowych leków, odpowiedzialności farmaceuty, problemów prawnych, politycznych i etycznych i wielu innych. Unikalną cechą abstraktów przedstawiających badania kliniczne jest włączenie modelu badań, ilości pacjentów, sposobu i harmonogramu dawkowania. Baza jest niezbędna dla wszystkich, którzy chcą mieć bieżące informacje na temat leków.

International Political Science Abstracts (IPSA) - wydawana przez International Political Science Association zawiera bieżące indeksy i abstrakty wiodących światowych czasopism w naukach politycznych. Baza zawiera ponad 110.000 rekordów z ponad 900 czasopism opublikowanych od 1989 do dnia dzisiejszego. Co roku jest dodawane do bazy około 8.000 nowych rekordów.

Literary Reference Center - zawiera informacje z prac encyklopedycznych, książek, czasopism literackich i źródeł własnych EBSCO Publishing. Baza obejmuje pełny tekst 26.000 streszczeń i przeglądów dzieł literackich, ok. 100.000 artykułów i esejów z zakresu krytyki literackiej, 140.500 biografii autorów, 350 czasopism literackich, 530.000 przeglądów książek, 32.000 wierszy i poematów klasycznych i współczesnych, 13.500 opowiadań, 4.000 wywiadów z autorami, 7.500 tekstów klasycznych i wiele innych publikacji. Dodatkowo baza zawiera encyklopedie: Merriam Webster's Encyclopedia of Literature, Continuum Encyclopedia of American Literature, Continuum Encyclopedia of British Literature, Continuum Encyclopedia of Children's Literature, The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Beacham's Research Guide to Biography and Criticism (six volumes), The Oxford Illustrated History of English Literature, The Literary Encyclopedia, The Columbia Companion to the 20th Century American Short Story. Baza obejmuje również pełną zawartość bazy MagillOnLiterature Plus TM i wiele innych źródeł.

MagillOnLiterature Plus - wydawana przez Salem Press łączy zawartość baz MagillOnLiterature i MagillOnAuthors w jedną zintegrowaną bazę. Zawiera ok. 35.000 krytycznych analiz prac literackich, 6.500 rekordów bibliograficznych, ponad 1.000 ilustracji i słownik 1.310 terminów literackich. Obejmuje również recenzowane eseje krytyczne, krótkie streszczenia akcji utworów literackich, pogłębione analizy bohaterów literackich i obszerne dyskusje literackie na temat prac ponad 8.500 pisarzy, poetów, dramaturgów, eseistów i filozofów. Eseje bibliograficzne obejmują 2.500 najbardziej poczytnych autorów i zawierają aktualne listy najważniejszych prac każdego autora oraz aktualną bibliografię. Ponadto w bazie znajduje się 395 obszernych prac przeglądowych na temat różnych gatunków literackich, okresów w literaturze i literatury poszczególnych narodów.
MagillOnLiterature Plus zawiera również:
Akcje wybitnych utworów literackich (12 woluminów)
Akcje wybitnych utworów literackich II (58 woluminów)
Encyklopedia Autorów Świata (5 woluminów)
Encyklopedia Bohaterów Literackich (5 woluminów)
Magill's Literary Annual 1990-2005 - rocznik literacki- (32 woluminy)
Magill's Guide to Science Fiction and Fantasy Literature - przewodnik literatury science fiction i literatury fantastycznej - (4 woluminy)
Magill Book Reviews - przeglądy książek (6,800+)
Critical Surveys - przeglądowe krytyki literackie (35 woluminów)
Magill's Choice: Shakespeare (1 wolumin)
Magill's Choice: 100 Masters of Mystery and Detective Fiction (2 woluminy)
World Philosophers and Their Works - filozofowie świata i ich dzieła -(3 woluminy)

MEDLINE® with Full Text - jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową czasopism medycznych i zapewnia pełny tekst około 1.200 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.000 czasopism jest indeksowane od okładki do okładki a 320 z nich nie jest dostępne w pełnym tekście w żadnej innej bazie EBSCO. Lista ta obejmuje pełny tekst czasopism bez okresu embarga o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE with Full Text z archiwami artykułów pełnotekstowych począwszy od 1965 r. jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej.

MLA International Bibliography - zawiera obszerną bibliografię artykułów z czasopism, książek i dysertacji. Wydawana przez Modern Language Association (MLA) elektroniczna wersja bibliografii sięga 1920-tych lat i zawiera ponad 1.8 milion rekordów z ponad 4.400 czasopism i serii wydawniczych oraz ponad 1.000 wydawców książek. Materiał zawarty w bazie ma charakter międzynarodowy i zawiera około 60 tytułów z kolekcji literackiej i językowej J-STOR jak również hiperłącza do pełnego tekstu. Tematyka obejmuje literaturę, języki, językoznawstwo, folklor, teorię literatury i krytykę literacką, sztukę dramatyczną jak również historyczne aspekty drukarstwa i działalności wydawniczej. Baza zawiera również informacje na temat retoryki i kompozycji, historii, teorii i praktyki nauki języka i literatury. W uzupełnieniu bibliografii baza zawiera MLA Directory of Periodicals; własny tezaurus używający deskryptorów dla każdego rekordu w bibliografii i własny przeszukiwalny katalog wybitnych autorów z hiperłączami do krótkich przypisów.
Biblioteki w Polsce prenumerujące pakiet eIFL-EBSCO mają dostęp to pełnego tekstu 720 czasopism indeksowanych w bazie MLA International Bibliography, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

PsycINFO - wydawana przez American Psychological Association (APA) zawiera ponad 2,3 miliony rekordów i streszczeń artykułów z czasopism naukowych, rozdziałów książek i dysertacji z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych począwszy od początku lat 1800. 98% zawartości posiada recenzje naukowe. Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych aspektów związanych z takimi dziedzinami jak medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, fizjologia, lingwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. Zawartość czasopism z archiwami od 1887 r. do dnia dzisiejszego obejmuje materiał wyselekcjonowany z ponad 2.200 czasopism w 27 językach. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms®.
Biblioteki w Polsce prenumerujące pakiet eIFL-EBSCO mają dostęp to pełnego tekstu ok. 640 czasopism indeksowanych w bazie PsycINFO, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

PsycARTICLES - jest autorytatywnym źródłem pełnotekstowych artykułów recenzowanych naukowo z dziedziny psychologii. Zawiera materiał z psychologii ogólnej oraz z zakresu badań specjalistycznych, podstawowych, stosowanych, klinicznych i teoretycznych. Baza obejmuje ponad 120.000 artykułów z 60 czasopism, z czego 49 jest publikowanych przez American Psychological Association (APA) i 11 przez organizacje stowarzyszone. Zawiera archiwa od 1894 r. i prawie wszystkie czasopisma mają pełne archwa od pierwszego opublikowanego zeszytu. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms®.

PsycBOOKS - wydawana przez American Psychological Association (APA) zawiera ponad 18.000 rozdziałów w formacie PDF z ponad 1.200 książek wydanych przez APA w latach 1953 - 2005 i innych znanych wydawców. Zawiera również ok. 200 książek o wyczerpanym nakładzie, ponad 500 klasycznych książek o przełomowym znaczeniu historycznym w dziedzinie psychologii i ponad 1.500 unikalnych autorskich rekordów elektronicznych z encyklopedii APA/Oxford University Press Encyclopedia of Psychology. Baza PsycBOOKS używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych: Thesaurus of Psychological Index Terms®.

RILM Abstracts - baza RILM Abstracts of Music Literature jest obszernym aktualizowanym przewodnikiem w zakresie publikacji muzycznych z całego świata. Jest niezastąpionym narzędziem dla uczonych, studentów, bibliotekarzy, artystów, nauczycieli akademickich i miłośników muzyki. Obejmuje obszerny i szczegółowy materiał umożliwiający zarówno badania naukowe jak i przeglądanie przez czytelników o różnym poziomie - od hip hopu po Händla, od etnomuzykologii po terapię muzyczną, od elementarnej edukacji muzycznej po zaawansowaną teorię muzyki, baza RILM jest pierwszym krokiem dla badacza, który potrzebuje jasnej, zweryfikowanej informacji bibliograficznej wraz z cytowaniami naukowymi, abstraktami i indeksami. Od swojej pierwszej publikacji w 1967 r. baza RILM była potężnym sprzymierzeńcem badaczy muzyki, a jej możliwości i zakres były ciągle rozszerzane. RILM zawiera obecnie ok. 500.000 rekordów; około 30.000 nowych rekordów jest dodawane co roku, są to dokumenty różnego typu: artykuły, książki, bibliografie, katalogi, dysertacje, księgi pamiątkowe, ikonografie, krytyczne komentarze do dzieł, nagrania etnograficzne, materiały konferencyjne, źródła elektroniczne, przeglądy i wiele innych.
Biblioteki w Polsce prenumerujące pakiet eIFL-EBSCO mają dostęp to pełnego tekstu ponad 440 czasopism indeksowanych w bazie RILM Abstracts, a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo pełnotekstową.

The Scientific & Medical ART Imagebase (SMART Imagebase) - stworzona przez Nucleus Medical Art obejmuje obszerną kolekcję możliwych do załadowania na własny dysk ilustracji medycznych i animacji. Idealne narzędzie dla studentów i nauczycieli akademickich w zakresie anatomii, fizjologii, biologii i innych nauk biomedycznych zawiera ilustracje medyczne i interaktywne materiały multimedialne 24 układów i regionów ciała oraz 20 specjalności. Baza zawiera rosnącą kolekcję ponad 11.000 ilustracji i animacji o wysokiej jakości z zakresu anatomii, fizjologii, chirurgii, patologii, chorób, wad, urazów, embriologii, histologii i innych tematów medycznych. Zawartość jest recenzowana naukowo przez specjalistów i ekspertów medycznych.

SocINDEX with Full Text - jest najobszerniejszą na świecie bazą z zakresu socjologii. Rozległy zakres bazy zapewnia użytkownikom bogactwo informacji obejmujących szerokie spektrum studiów socjologicznych. Baza zawiera zawiera pełny tekst ok. 400 czasopism o podstawowym znaczeniu (tzw. "core") z zawartością począwszy od 1908 r. i 150 czasopism o istotnym znaczeniu (tzw. "priority"). Baza zawiera również pełny tekst 720 książek i monografii i pełny tekst 6.740 materiałów konferencyjnych. Ponadto baza obejmuje ponad 1.910.000 rekordów z hasłami przedmiotowymi z tezaurusa zawierającego 19.300 haseł socjologicznych opracowanego przez ekspertów i leksykografów. Baza obejmuje obszerne abstrakty ponad 810 czasopism o podstawowym znaczeniu (tzw. "core") z archiwum od 1895 r. Dodatkowo zawiera dane z 630 czasopism o istotnym znaczeniu (tzw. "priority") oraz wyselekcjonowaną zawartość z ponad 2.840 czasopism (tzw. "selective"). Ponadto baza indeksuje książki/monografie, materiały konferencyjne i inne źródła. Zawiera również cytowania naukowe, które można przeszukiwać. Zawartość bazy obejmuje różne dyscypliny socjologii i związane z nią dziedziny pokrewne, w tym aborcję, kryminologię, sądownictwo karne, demografię, studia etniczne i rasowe, studia z zakresu tożsamości płciowej, małżeństwo i rodzina, socjologia polityczna, religia, socjologia wsi i miasta, rozwój społeczny, psychologia społeczna, struktura społeczna, praca w opiece społecznej, antropologia społeczno-kulturalna, historia społeczna, badania socjologiczne, teoria socjologii, nadużywanie środków odurzających i inne uzależnienia, przemoc i wiele innych zagadnień.
Dodatkowo baza zawiera ponad 10.000 profili najbardziej płodnych, najczęściej cytowanych i najbardziej poszukiwanych autorów. Każdy profil autora zawiera dane i informacje bibliograficzne, które pozwalają użytkownikom szybko ustalić obszar uprawianej przez autora dziedziny i jego zawodową/naukową specjalizację. Wszystkie profile autorów są regularnie uaktualniane jak tylko pojawi się nowa informacja. Systematycznie dodaje się również profile nowych autorów.

The Serials Directory - baza zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych szczegółowych danych bibliograficznych jak również do bieżących cen popularnych czasopism. Zawiera 212.000 tytułów z USA i innych krajów świata, w tym gazet wydawanych przez 108.235 wydawców na świecie, włączając w to adresy e-mailowe i internetowe. Każdy wpis ma klasyfikację Biblioteki Kongresu (Library of Congress) i klasyfikację Dewey Decimal Classification.

SPORTDiscus with Full Text - jest najobszerniejszym źródłem czasopism pełnotekstowych z zakresu sportu i medycyny sportowej i obejmuje 415 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w SPORTDiscus. Wiele czasopism o najwyższych statystykach użytkowania zawiera archiwa od 1985r. i nie ma okresu embarga, a około 240 czasopism nie jest dostępne w pełnym tekście w żadnej innej bazie EBSCO. Baza jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej i zawiera artykuły z czasopism naukowych i popularno-naukowych, książki, rozdziały książek i materiały konferencyjne.

Textile Technology Index - to obszerne źródło literatury z zakresu aspektów naukowych i technologicznych przemysłu tekstylnego. Baza śledzi wiedzę w dziedzinie włókiennictwa i technologii począwszy od wczesnych lat 20-go wieku i zawiera indeksy i abstrakty ponad 400 czasopism oraz tysiące tytułów z takich źródeł jak książki, materiały konferencyjne, prace dyplomowe, raporty techniczne i literatura handlowa. Tematyka obejmuje techniki produkcji, wyroby końcowe, substancje chemiczne i barwniki, właściwości włókien naturalnych i sztucznych oraz przędzy, zagadnienia ochrony środowiska i dziedziny pokrewne związane z chemią, biologią i fizyką. Zawartość obejmuje publikacje amerykańskie i międzynarodowe oraz główne źródła literatury naukowej jak również informacje z przemysłu odzieżowego, wyposażenia domu, wykładzin i przemysłu polimerów.

TOC Premier - zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych spisów treści ponad 16.500 czasopism. Obejmuje ponad 15 milionów rekordów w formie cytowań za okres od 1995 r. Baza jest codziennie uaktualniana.

Cechy platformy EBSCOhost

Firma wydawnicza EBSCO Publishing zapewnia na platformie EBSCOhost:

* zintegrowanie wszystkich baz bibliograficznych z bazami czasopism pełnotekstowych wydawanych przez naszą firmę, a m. in. z bazami Academic Search Premier, Business Source Premier, Business Source Complete, Master File Premier do których polskie biblioteki maja dostęp online w ramach konsorcjum EIFL-EBSCO. Poprzez automatyczne linki z baz bibliograficznych EBSCO oferuje dostęp do pełnego tekstu czasopism indeksowanych w tych bazach. Przeszukując rekordy bibliograficzne czy abstrakty w bazach bibliograficznych użytkownik poprzez linki do pełnego tekstu może czytać pełne teksty artykułów dostępne w bazach EBSCO. Dzięki temu bazy bibliograficzne na platformie EBSCOhost są bazami częściowo pełnotekstowymi np. baza PsycINFO jest wyposażona w linki do pełnych tekstów ok. 640 czasopism
* automatyczne linki z baz bibliograficznych do pełnego tekstu czasopism prenumerowanych przez biblioteki w ramach ogólnopolskich konsorcjów np. ScienceDirect, Springer i innych
* moźliwość zakladania linkow do kolekcji lokalnych bibliotek, katalogów OPAC i innych katalogów bibliotek, serwisów dostawy dokumentów i wypożyczeń bibliotecznych, czasopism dostepnych w ramach prenumeraty na innych serwerach
* wzbogacone techniki i narzędzia wyszukiwań w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych jak tematyczne grupowanie otrzymanych rezultatów (subject clustering), przedstawienie graficzne rezultatów (visual searching), zakładanie w serwisie indywidulanych kont przez użytkowników w celu zapisywania historii wyszukiwń i poszczególnych rezultatów wyszukiwań oraz otrzymywania t.zw. alertów SDI - powiadomień pocztą elektroniczną wedlug żądanych profili wyszukiwawczych SDI (selektywna dystrybucja informacji), opcje wydruku i przesyłania pocztą elektroniczną artykułów do własnego użytku w celach edukacyjnych i naukowych, opcje menedżera bibliograficznego.
* dostep do funkcji administracyjnych takich jak:
o generowanie statystyk uzytkowania baz według różnych wybranych przez siebie kryteriów,
o dostep zdalny dla pracowników naukowych i innych uprawnionych użytkowników z komputerów domowych spoza sieci uczelni,
o możliwość dodawania grup uźytkowników i adresow IP,
o tworzenia profili wyszukiwawczych dla różnych grup użytkowników,
o bezpłatne szkolenia dla pracowników i studentów.

Wiele z w/w opcji jest oferowane wyłącznie przez firmę EBSCO.

Możliwości wyszukiwawcze baz danych

Użytkownicy korzystający z baz danych mają dostęp do wielu różnorodnych funkcji. W ramach wyszukiwania informacji dostępne jest wyszukiwanie proste, rozszerzone i typu EXPERT w których korzystać można z operatorów logicznych oraz wyszukiwanie według języka naturalnego. Możliwe jest ograniczanie rezultatów wyszukiwania do artykułów dostępnych w pełnym tekście, artykułów określonych jako wstępne, artykułów zamieszczonych w czasopismach prenumerowanych przez macierzystą instytucje użytkownika bazy. Użytkownik może poszukiwać artykułów umieszczonych we wskazanym tytule czasopisma. Dostępna jest możliwość określenia dat wydania oraz ilości stron wyszukiwanych publikacji. Użytkownik bazy może również indywidualnie określić sposób wyświetlania rezultatów poszukiwania oraz ich zapisania.
W ramach pobierania informacji możliwe jest jej zapisywanie, przesyłanie rezultatów pocztą elektroniczną oraz jej drukowanie. Oprócz możliwości przeszukiwania wyżej wymienionych baz dostępne są takie opcje jak: wyszukiwanie informacji o przedsiębiorstwach z całego świata, wyszukiwanie tytułów czasopism oraz wyszukiwanie ilustracji.
Wspomniane już narzędzia administracyjne pozwalają administratorowi bazy w danej instytucji zarządzać dostępem do baz Konsorcjum, tworzyć statystyki wykorzystania baz oraz ustalić domyślne parametry prezentacji baz oraz prezentacji wyników wyszukiwania.

Warunki dostępu

Warunki umowy licencyjnej na dostęp do baz przewidują:

* każdy uczestnik konsorcjum może dać dostęp nieograniczonej liczbie swoich użytkowników
* nielimitowana liczba jednoczesnych użytkowników
* dostęp do funkcji administracyjnych jak statystyki użytkowania baz w różnym układzie, autoryzacja dostępu z komputerów domowych, możliwość dodawania grup użytkowników i adresów IP, ustawiania indywidualnych profili przeszukiwań w bazach
* możliwość zakładania linków do kolekcji lokalnych biblioteki, katalogu OPAC, formularza wypożyczeń bibliotecznych, czasopism dostępnych w ramach prenumeraty w innych serwisach czy w ramach konsorcjum, do katalogu Biblioteki Narodowej, czasopism dostępnych na innych serwerach itp.
* możliwość ładowania do serwisu czasopism z kolekcji lokalnej biblioteki
* bezpłatne szkolenia dla personelu bibliotek i użytkowników
* bezpłatne archiwum na CD lub DvD-Romach z bazy Academic Search Premier i Business Source Premier
* zakup dostępu do baz uprawnia użytkowników bez dodatkowych opłat do drukowania i wysyłania pocztą elektroniczną artykułów dla własnych potrzeb w celach edukacyjnych i naukowych oraz do zakładania w serwisie indywidualnych kont w celu zapisywania w pamięci rezultatów przeszukiwań oraz otrzymywania pocztą elektroniczną alertów z baz według zadanych profili wyszukiwawczych SDI (selektywna dystrybucja informacji).

Każda biblioteka może wybrać dowolną kombinację baz (wszystkich lub tylko części baz). Cena udziału w konsorcjum pozostaje bez zmian w przypadku wyboru jednej, kilku czy wszystkich baz.

Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych zajmująca się sprawami organizacyjnymi i rozliczeń finansowych wystawia członkom konsorcjum umowy i rachunki za korzystanie z baz.

Koordynatorem konsorcjum ze strony firmy EBSCO jest Pani Teresa Górecka.

EBSCO Publishing
Account Manager Poland,
Latvia, Lithuania, Ukraine,
TGorecka@ebsco.com
tel.: +31/36 521 77 73
fax: +31 /36 521 77 74
http://www.ebscohost.com